การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2556


คำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กลุ่ม

►  คำรับรองการปฏิบัติราชการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
►  ตัวอย่าง รูปเล่มคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กลุ่ม กรมป่าไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
►  คู่มือกระบวนการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากระดับองค์การสู๋ระดับสำนัก/กลุ่ม และระดับบุคคลของกรมป่าไม้
►  คู่มือการปฏิบัติงาน(Work Manual) ของกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมป่าไม้

 รายงานผลการปฏิับัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (รอบ ๑๒ เดือน) icon (Dowlond…)
 รายงานผลการปฏิับัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (รอบ ๙ เดือน) icon (Dowlond…)
 รายงานผลการปฏิับัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (รอบ ๖ เดือน) icon (Dowlond…)
 คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ รายละเอียดคำอธิบายตัวชี้วัดเพื่อประกอบการจัดทำคำรับรอง  icon (Dowlond…) (2.59 MB)
►  เอกสารรายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ไฟล์สำนักงาน ก.พ.ร.)
►  กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
►  ปฎิทินการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของกรมป่าไม้
►  icon รายละเอียดตัวชี้วัดมิติภายใน ปี พ.ศ. ๒๕๕๖