รางวัลความเป็นเลิศฯแบบมีส่วนร่วม


การบริหารราชการแบบมีส่วนรวม ปี 64

ประจำปี พ.ศ. 2564 หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/ว10758 ลว. 25 มิถุนายน 2564 เรื่อง การตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 ขั้นที่ 2  >>ดาวน์โหลด<< หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/281 ลว. 22 มิถุนายน 2564 เรื่อง การตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 ขั้นที่ 2 >>ดาวน์โหลด<<


ป่าไม้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 16 กันยายน 2564 นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เข้ารับรางวัล ในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ โดยมีท่านรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานในพิธี และเป็นผู้มอบรางวัล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในงานนี้ กรมป่าไม้ได้รับรางวัลในระดับดีเด่น สาขาการบริหารราชการ แบบมีส่วนร่วม จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ 1. รางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance) 2. รางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) ผลงานเรื่อง เครือข่าย […]


รางวัลความเป็นเลิศ ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ปี 60

ประจำปี พ.ศ. 2560 บรรยายกาศพิธีรับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 >>คลิก<< หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัล ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2560 >>Download<< ใบสมัคร รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2560 ประเภทรางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม  [Word]  [Pdf] ประเภทรางวัลขยายผลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม  [Word] &nbsp […]


รางวัลความเป็นเลิศ ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ปี 57 และ 58

ประจำปี พ.ศ. 57 และ ปี 58 – รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหาราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2557 ประเภทรางวัล รางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับ ดีเยี่ยม ชื่อผลงาน โครงการป่าชุมชน โดย สำนักจัดการป่าชุมชน – รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2558 ประเภทรางวัล รางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับ ชมเชย ชื่อผลงาน โครงการหมู่บ้านรักษ์ป่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (หมู่บ้านสีเขียว) จังหวัดสงขลา โดย สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ภาคราชการภาคราชการ […]