รับฟังความคิดเห็นต่อ ร่าง กฎกระทรวงการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ พ.ศ. ……


หลักการ

                   ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขออนุญาตและการอนุญาตให้มีใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ และการขออนุญาตและการอนุญาตให้นำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ผ่านด่านป่าไม้ ให้เอื้อต่อการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)

เหตุผล

                   เนื่องจากหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตให้มีใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ และการขออนุญาตและการอนุญาตให้นำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ผ่านด่านป่าไม้ ซึ่งกำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ ยังเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในช่วงที่การให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการ สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่เสียใหม่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

ดาวน์โหลดร่างกฎกระทรวง
แสดงความคิดเห็น