กระบวนการรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ – คู่มือสำหรับประชาชน


  •  

การออกหนังสือรับรองไม้ (กรณียื่นคำขอในเขตกรุงเทพมหานคร)

การออกหนังสือรับรองไม้ เพื่อการค้า หรือการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (กรณียื่นคำขอในเขตกรุงเทพมหานคร)

การออกหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อการค้า หรือการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (กรณียื่นคำขอในเขตกรุงเทพมหานคร)

การออกหนังสือรับรองไม้ (กรณียื่นคำขอในส่วนภูมิภาค)

การออกหนังสือรับรองไม้ เพื่อการค้า หรือการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (กรณียื่นคำขอในส่วนภูมิภาค)

การออกหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อการค้า หรือการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (กรณียื่นคำขอในส่วนภูมิภาค)