มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)


 • หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1600.9/ว4778 ลว. 6 มีนาคม 2563 เรื่อง ยกเลิกเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน >>Download<<
  • คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ฯ >>Download<< 
 • หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/ว8595 ลว. 25 เมษายน 2562 เรื่อง ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) >>Download<<
  • คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ฯ >>Download<<
  • ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ยกเลิกการเรียกเก็บสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 >>Download<<
 • ขอส่งสรุปข้อมูลสำรวจกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศที่กำหนดให้ประชาชนต้องยื่น หรือส่งสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/ว712 ลว. 7 พฤศจิกายน 2561 >>Download<<
  • สรุปข้อมูลสำรวจกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับฯ >>Download<<  Update 14 พ.ย. 2561
 • ขอส่งรายงานการประชุม ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/710 ลว. 6 พฤศจิกายน 2561 >>Download<<
 • ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/ว19889 ลว. 2 พฤศจิกายน 2561 >>Download<<
 • ขอเชิญประชุม เรื่อง มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกเก็บสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/692 ลว. 29 ตุลาคม 2561 >>Download<<
  • เอกสารประกอบการประชุม >>Download<<
 • มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) (ด่วนที่สุด ที่ ทส  1600.9/ว690 ลว. 26 ตุลาคม 2561) >>Download<<
  • มาตรการอำนวยความสะดวกฯ และ แบบฟอร์ม >>Download<<
 • ขอรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกของทางราชการ พ.ศ. 2558 (ด่วน ที่ ทส 1600.9/ว653 ลว. 9 ตุลาคม 2561) >>Download<<

 • เรื่อง กำหนดแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ตามมาตรา 8 มาตรา 9 และมาตรา 10 (ทส1600.9/20509 ลว.2 ธันวาคม 2258)