แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 28 มกราคม 2021


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยกระดับงานบริการของกรมป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 64| 63 | 62 | 61 หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ ทส 1600.9/ว732 ลว.16 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การรายงานผลการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ และการรับรองมาตรฐานต่างๆ >>Download<< หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ ทส 1600.9/ว658 ลว. 21 ตุลาคม 2563 เรื่อง รายงานสรุปผลการสำรวจความต้องการ ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการด้านการอนุมัติ อนุญาตของกรมป่าไ […]