แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: มีนาคม 2020


การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กลุ่ม ►  รายงานผลการปฏิบัติราชการตามเอกสารการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร >>Download<< ► เอกสารการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 >>Download<< ► รายงานผลการปฏิบัติราชการตามเอกสารการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประส […]


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยกระดับงานบริการของกรมป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 64 | 63 | 62 | 61 หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ ทส 1600.9/ว730 ลว. 29 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน >>Download<< รายชื่อคู่มือสำหรับประชาชนที่เกี่ยวข้อง >>Download<< หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/614 ลว. 10 ตุลาคม 2562 เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานตามแผนยกระดับงานบริการของกรมป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความ […]


หารือแนวทางการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล (e-Document)

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 กรมป่าไม้ได้หารือแนวทางในการเป็นหน่วยงานนำร่องการพัฒนาระบบการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล (e – Document) ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมหารือประกอบด้วยสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ สำนักการอนุญาต สำนักกฎหมาย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น และมีทีมงานที่ปรึกษาในการพัฒนาประกอบด้วย นางสาววิริยา เนตรน้อย ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ นางขนิษฐา งามวงศ์สถิต ผู้ […]