แฟ้มเก็บเอกสารรายปี: 2019


นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะฯ ได้มาประชุมตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงาน (Site visit)

เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะฯ ได้มาประชุมตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงาน (Site visit) ของส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้  โดยมี นางอำนวยพร ชลดำรงกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้แทนชี้แจงข้อมูลในส่วนของกรมป่าไม้ ร่วมกับ นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้บริหารของกรมป่าไม้ สำหรับกรมอุทย […]


ปีก่อนหน้า

รายงานผลการจัดทำลักษณะสำคัญขององค์การกรมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2558 >>Download<< รายงานผลการจัดทำลักษณะสำคัญขององค์การกรมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2557 >>Download<< หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ ทส 1608.3/19124 ลว. 30 ตุลาคม 2556 เรื่อง รายงานผลการจัดทำลักษณะสำคัญขององค์การกรมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ.2556 >>Download<< (แก้ไข ครั้งที่ 1 หน้า 25 ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 แก้ไข ครั้งที่ 2 ณ วันที่ 29 เมษายน 2557)


OP ปี 60

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายงานลักษณะสำคัญขององค์การกรมป่าไม้ (ด่วนมาก ที่ ทส 1600.9/ว19114 ลว. 4 ตุลาคม 2560) ลักษณะสำคัญขององค์การกรมป่าไม้ >>Download<< ขอให้พิจารณา (ร่าง) ลักษณะสำคัญขององค์การกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/ว461 ลว. 7 กันยายน 2560) (ร่าง) ลักษณะสำคัญขององค์การกรมป่าไม้ >>Download<< การจัดทำลักษณะสำคัญขององค์การระดับสำนัก/กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ด่วนที่สุด ที่ 1600.9/ว307 ลว. 15 มิถุนายน 2560) >>Download&lt […]