รางวัลความเป็นเลิศ ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ปี 60


ประจำปี พ.ศ. 2560

  • บรรยายกาศพิธีรับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 >>คลิก<<
  • หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัล ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2560 >>Download<<
  • ใบสมัคร รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2560
    • ประเภทรางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม  [Word]  [Pdf]
    • ประเภทรางวัลขยายผลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม  [Word]  [Pdf]
    • ประเภทรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นเลิศ  [Word]  [Pdf]