แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 9 กุมภาพันธ์ 2016


รางวัลความเป็นเลิศ ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ปี 57 และ 58

ประจำปี พ.ศ. 57 และ ปี 58 – รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหาราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2557 ประเภทรางวัล รางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับ ดีเยี่ยม ชื่อผลงาน โครงการป่าชุมชน โดย สำนักจัดการป่าชุมชน – รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2558 ประเภทรางวัล รางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับ ชมเชย ชื่อผลงาน โครงการหมู่บ้านรักษ์ป่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (หมู่บ้านสีเขียว) จังหวัดสงขลา โดย สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ภาคราชการภาคราชการ […]