รางวัลความเป็นเลิศ ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ปี 57 และ 58


ประจำปี พ.ศ. 57 และ ปี 58

– รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหาราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2557

ประเภทรางวัล รางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับ ดีเยี่ยม ชื่อผลงาน โครงการป่าชุมชน โดย สำนักจัดการป่าชุมชน

LostFile_JPG_4007

– รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2558

ประเภทรางวัล รางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับ ชมเชย ชื่อผลงาน โครงการหมู่บ้านรักษ์ป่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (หมู่บ้านสีเขียว) จังหวัดสงขลา โดย สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

ภาคราชการภาคราชการภาคราชการ
ภาคเอกชนภาคเอกชนภาคเอกชน