ประกาศ/คำสั่ง ประจำปี พ.ศ. 2560


  • เรื่อง การจัดหน่วยงานและกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนราชการ (ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/20310 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559) >>Download<<
    • บัญชีแนบท้าย >>Download<<
  • เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ กรมป่าไม้ (หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/ว21952 ลว. 17 พฤศจิกายน 2560) >>Download<<
  • เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงงานบริการของกรมป่าไม้ เพื่อยกระดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) (ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/ว4544 ลว. 8 มีนาคม 2560) >>Download<<
  • เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านนโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมป่าไม้ (ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/ว2567 ลว. 9 กุมภาพันธ์ 2560) >>Download<<
  • เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลและกำกับดูแลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Steering Committee) และคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) (ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/ว1730 ลว. 26 มกราคม 2560) >>Download<<
  • เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานย่อยประสานการปรับปรุงโครงสร้างภายในกรมป่าไม้ (ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/ว383 ลว. 11 มกราคม 2560) >>Download<<
  • เรื่อง การจัดหน่วยงานและกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 – 13 และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ (สาขา) กรมป่าไม้ (ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/ว109 ลงวันที่ 5 มกราคม 2560) >>Download<<