รายงานการประชุม ปี 2559


  • สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากระบวนการวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/6968 ลว. 12 พฤษภาคม 2559) (เอกสารแนบ แก้ไข ณ วันที่ 17.5.59 >>Download<<)
  • สรุปรายงานการประชุมชี้แจงมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพของทางราชการ (ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/ว5693 ลว. 12 เมษายน 2559)