ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง


new_01 ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี จำนวน 1 คัน >>Download<<

  • เอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ 1600.9/01/2559 การซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี จำนวน 1 คัน ตามประกาศกรมป่าไม้ ลงวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 >>Download<<
  • หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1600.9/16231 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี จำนวน 1 คัน >>Download<<
  • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์นั่งส่วนกลางฯ >>Download<<