คำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมป่าไม้


การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามเอกสารการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน) ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร >>Download<<
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามเอกสารการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 9 เดือน) ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร >>Download<<
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามเอกสารการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร >>Download<<
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 >>Download<<
►  การปรับค่าเป้าหมายตัวชี้วัด “ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspot)” และแบบฟอร์มข้อเสนอ ตาม “ตัวชี้วัดการพัฒนานวัตกรรม/การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน” (ทส 1600.9/ว 97 ลงวันที่ 19 ก.พ.64) >>Download<<
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม และระดับบุคคลกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (Work Manual) >>Download<<

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมป่าไม้
รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน >>Download<<
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 >>Download<<
► การลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (หนังสือ กพร.ทส. ที่ 0210/ว217 ลว. 16 กุมภาพันธ์ 2564) >>Download<<

 
การประเมินผู้บริหารองค์การ
► coming soon