แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: ตุลาคม 2022


“มหกรรม ทส. พบประชาชน” ครั้งที่ 1

28 ตุลาคม 2565 นายอุธร สุทธิมิตร ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ร่วมงาน “มหกรรม ทส. พบประชาชน” ครั้งที่ 1 ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้แนวคิด “ทรัพยากรสร้างคุณค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 25 […]


พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 2565

23 ตุลาคม 2565นายอุธร สุทธิมิตร ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หน้าอาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมีนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิ […]


วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

วันที่ 21 ตุลาคม 2565นายอุธร สุทธิมิตร ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เข้าร่วมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมป่าไม้ ณ ศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ์ (สวนศรีนครเขื่อนขันธ์) ต.บางกระเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โดยมีนายนายวราวุธ ศิล […]


ประชุมติดตามภารกิจของกรมป่าไม้

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 นายอุธร สุทธิมิตร ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ ร่วมกับนายพัฒนพงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ผู้บริหารกรมป่าไม้ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดจนเจ้าหน้า […]


พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

12 ตุลาคม 2565 นายอุธร สุทธิมิตร ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 พร้อมกับคณะผู้บริหารสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้า […]