แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 29 กันยายน 2022


วันที่ 28 กันยายน 2565 วันที่ 28 กันยายน 2565ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ได้แก่ นายอิศเรศ จิระรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนเครือข่ายป้องกันรักษาป่า นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและสารสนเทศ นางสาวจุฑาพร ทองนุ่น นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ และนางจารุวรรณ บุญไชย นิ […]