แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 2 พฤษภาคม 2022


การเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ครั้งที่ 2/2556

“กรมป่าไม้ โดยสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เชิญหน่วยงานด้านป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าทั่วประเทศ หารือกำหนดแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าให้มากยิ่งขึ้น” วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมกำหนดแนวทางในการเพิ่มประ […]