คำสั่งกรมป่าไม้


-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน คำสั่งกรมป่าไม้ด่วนที่สุด ที่ 359/2566 ลว 2 ก.พ. 2556

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ คำสั่งสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่ 2/2566 ลว 31 ม.ค. 2566

ให้ลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ  คำสั่งสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่ 1/2566 ลว 12 ม.ค. 2566

-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน คำสั่งกรมป่าไม้ด่วนที่สุด ที่ 84/2566 ลว 10 ม.ค. 2566

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ คำสั่งสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่ 42/2565 ลว 29 ธ.ค. 2565

อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง ตามคำสั่งกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ 4648/2565 ลว 28 ธ.ค. 2565

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติงาน คำสั่งสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่ 41/2565 ลว 28 ธ.ค. 2565

-อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง ตามคำสั่งกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ 4522/2565 ลว 21 ธ.ค. 2565

-ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 4422 ลว 16 ธ.ค. 2565

-ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 4227 ลว 16 ธ.ค. 2565

-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน คำสั่งกรมป่าไม้ด่วนที่สุด ที่ 4383/2565 ลว 15 ธ.ค. 2565

ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน คำสั่งกรมป่าไม้ด่วนที่สุด ที่ 4268/2565 ลว 7 ธ.ค. 2565

ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน คำสั่งกรมป่าไม้ด่วนที่สุด ที่ 4133/2565 ลว 25 พ.ย. 2565

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ คำสั่งสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่ 39/2565 ลว 24 พ.ย. 2565

-ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 3926 ลว 14 พ.ย. 2565

ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน คำสั่งกรมป่าไม้ด่วนที่สุด ที่ 3892/2565 ลว 10 พ.ย. 2565

-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน คำสั่งกรมป่าไม้ด่วนที่สุด ที่ 3848/2565 ลว 9 พ.ย. 2565 

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ คำสั่งสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่ 38/2565 ลว 9 พ.ย. 2565

ให้ลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ คำสั่งสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่ 37/2565 ลว 7 พ.ย. 2565

-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน คำสั่งกรมป่าไม้ด่วนที่สุด ที่ 3625/2565 ลว 26 ต.ค. 2565 

ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 3579/2565 ลว 20 ต.ค. 2565

-ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ คำสั่งสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่ 35/2565 ลว 19 ต.ค. 2565

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ คำสั่งสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่ 34/2565 ลว 12 ต.ค. 2565

-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน คำสั่งกรมป่าไม้ด่วนที่สุด ที่ 3460/2565 ลว 10 ต.ค. 2565 

-ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ คำสั่งสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่ 32/2565 ลว 10 ต.ค. 2565

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ คำสั่งสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่ 31/2565 ลว 7 ต.ค. 2565

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ คำสั่งสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่ 30/2565 ลว 6 ต.ค. 2565

-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน คำสั่งกรมป่าไม้ด่วนที่สุด ที่ 3287/2565 ลว 29 ก.ย.2565 

-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน คำสั่งกรมป่าไม้ด่วนที่สุด ที่ 3123/2565 ลว 20ก.ย.2565   

-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน คำสั่งกรมป่าไม้ด่วนที่สุด ที่ 3040/2565 ลว 16 ก.ย.2565  

ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 2892/2565 ลว 2 ก.ย. 2565

ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 2846/2565 ลว 30 ส.ค. 2565

–อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง ตามคำสั่งกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ 2811/2565 ลว 25 ส.ค. 2565

-แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของสำนักป้องกันรักาาป่าและควบคุมไฟป่า ปีประจำงบประมาณ พ.ศ. 2565

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ คำสั่งสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่ 29/2565 ลว 22 ส.ค. 2565

-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน คำสั่งกรมป่าไม้ด่วนที่สุด ที่ 2799/2565 ลว 24 ส.ค. 2565

-ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ คำสั่งสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่ 28/2565 ลว 24 ส.ค. 2565

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ คำสั่งสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่ 27/2565 ลว 22 ส.ค. 2565

-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน คำสั่งกรมป่าไม้ด่วนที่สุด ที่ 2752/2565 ลว 19 ส.ค. 2565

-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน คำสั่งกรมป่าไม้ด่วนที่สุด ที่ 2692/2565 ลว 15 ส.ค. 2565

เพิ่มเติมและแก้ไขการจัดหน่วยงานภายในและกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ ที่ 1543/2565 ลว 3 สิงหาคม 2565

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ คำสั่งสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่ 25/2565 ลว 8 ส.ค. 2565

-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน คำสั่งกรมป่าไม้ด่วนที่สุด ที่ 2559/2565 ลว 4 ส.ค. 2565

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ คำสั่งสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่ 24/2565 ลว 12 ก.ค. 2565

ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน คำสั่งกรมป่าไม้ด่วนที่สุด ที่ 2347/2565 ลว 7 ก.ค. 2565

-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน คำสั่งกรมป่าไม้ด่วนที่สุด ที่ 2320/2565 ลว 5 ก.ค. 2565

ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน คำสั่งกรมป่าไม้ด่วนที่สุด ที่ 2307/2565 ลว 4 ก.ค. 2565

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ คำสั่งสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่ 23/2565 ลว 4 ก.ค. 2565

ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน คำสั่งกรมป่าไม้ด่วนที่สุด ที่ 2250/2565 ลว 29 มิ.ย. 2565

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ คำสั่งสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่ 22/2565 ลว 21 มิ.ย. 2565

ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน คำสั่งกรมป่าไม้ด่วนที่สุด ที่ 2155/2565 ลว 23 มิ.ย. 2565

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ คำสั่งสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่ 21/2565 ลว 17 มิ.ย. 2565

ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน คำสั่งกรมป่าไม้ด่วนที่สุด ที่ 2016/2565 ลว 14 มิ.ย. 2565

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ คำสั่งสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่ 20/2565 ลว 14 มิ.ย. 2565

ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1987/2565 ลว 10 มิ.ย. 2565

ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน คำสั่งกรมป่าไม้ด่วนที่สุด ที่ 1981/2565 ลว 10 มิ.ย. 2565

-ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1976/2565 ลว 9 มิ.ย. 2565

อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง ตามคำสั่งกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ 1944/2565 ลว 7 ม.ย. 2565

-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 1930/2565 ลว 6 พ.ค. 2565

-ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1849/2565 ลว 27 พ.ค. 2565

-ให้ลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ คำสั่งสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่ 19/2565 ลว 26 พ.ค.2565

ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 1698/2565 ลว 12 พ.ค. 2565

-ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ คำสั่งสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่ 16/2565 ลว 10 พ.ค.2565

-ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1633/2565 ลว 6 พ.ค. 2565

-อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง ตามคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 1635/2565 ลว 6 พ.ค. 2565

– การจัดหน่วยงานและกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่ 1512/2565 ลว 27 เมษายน 2565

-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 1288/2565 ลว 7 เม.ย. 2565

-ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง  ที่ 1290/2565 ลว 7 เม.ย. 2565

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ คำสั่งสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่ 15/2565 ลว 5 เม.ย 2565

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ คำสั่งสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่ 14/2565 ลว 31 มี.ค. 2565

-อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง ตามคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 1178/2565 ลว 28 มี.ค. 2565

-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 1137/2565 ลว 24 มี.ค. 2565

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ คำสั่งสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่ 13/2565 ลว 24 มี.ค. 2565

-แก้ไขคำสั่งสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่ 7/2565 ลว 23 มี.ค.65

-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 1023/2565 ลว 21 มี.ค. 2565

-อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง ตามคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 1018/2565 ลว 18 มี.ค. 2565

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ คำสั่งสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่ 11/2565 ลว 16 มี.ค. 2565

-ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ คำสั่งสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่ 9/2565 ลว 16 มี.ค.2565

-อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง ตามคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 949/2565 ลว 15 มี.ค. 2565

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ คำสั่งสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่ 7/2565 ลว 11 มี.ค.  2565

-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 816/2565 ลว 7 มี.ค.2565

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ คำสั่งสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่ 6/2565 ลว 28 ก.พ. 2565

-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 761/2565 ลว 28 ก.พ. 2565

ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 692/2565 ลว 23 ก.พ. 2565

-อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง ตามคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 587/2565 ลว 15 ก.พ. 2565

-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 578/2565 ลว 15 ก.พ. 2565

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ คำสั่งสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่ 4/2565 ลว 3 ก.พ. 2565  

ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ คำสั่งสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่ 3/2565 ลว 3 ก.พ. 2565

อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 232/2565 ลว 20 ม.ค. 2565

-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 102/2565 ลว 12 ม.ค. 2565

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ คำสั่งสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่ 2/2565 ลว 11 ม.ค. 2565

ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 89/2565 ลว 11 ม.ค. 2565

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ คำสั่งสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่ 1/2565 ลว 6 ม.ค. 2565

-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 51/2565 ลว 6 ม.ค. 2565

-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 17/2565 ลว 4 ม.ค. 2565

-อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง ตามคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 4396/2564 ลว 30 ธ.ค. 2564

-ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 4401/2564 ลว 30 ธ.ค. 2564

-ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 4340/2564 ลว 29 ธ.ค. 2564

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ คำสั่งสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่ 45/2564 ลว 24 ธ.ค. 2564

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ คำสั่งสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่ 44/2564 ลว 20 ธ.ค. 2564

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ คำสั่งสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่ 43/2564 ลว 13 ธ.ค. 2564

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ คำสั่งสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่ 42/2564 ลว 2 ธ.ค. 2564

-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 3896/2564 ลว 1 ธ.ค. 2564

-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 3803/2564 ลว 26 พ.ย. 2564

-แก้ไขคำสั่งสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่ 35/2564 ลว 3 พ.ย. 64 คำสังสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าที่ 41/2564 ลว 25 พ.ย. 2564

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ คำสั่งสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่ 40/2564 ลว 19 พ.ย. 2564

-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 3619/2564 ลว 17 พ.ย. 2564

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ คำสั่งสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่ 38/2564 ลว 17 พ.ย. 2564

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ คำสั่งสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่ 37/2564 ลว 17 พ.ย. 2564

-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 3442/2564 ลว 3 พ.ย. 2564

ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ คำสั่งสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่ 35/2564 ลว 3 พ.ย. 2564

-ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ คำสั่งสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่ 33/2564 ลว 1 พ.ย. 2564

อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 3386/2564 ลว 29 ต.ค. 2564

ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 3393/2564 ลว 29 ต.ค. 2564

-คำสั่งสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่ 32/2564 ลว 26 ต.ค. 2564 เรื่อง แก้ไขคำสั่งสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่ 30/2564 ลว 20 ต.ค. 2564

-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 3313/2564 ลว 25 ต.ค. 2564

-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 3305/2564 ลว 25 ต.ค. 2564

-ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ คำสั่งสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่ 31/2564 ลว 20 ต.ค. 2564 

-ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ คำสั่งสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่ 30/2564 ลว 20 ต.ค. 2564

ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 3195/2564 ลว 12 ต.ค. 2564

-ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 3188/2564 ลว 12 ต.ค. 2564

-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ที่ 3115/2564 ลว 1 ต.ค.2564 

ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ที่ 3113/2564 ลว 1 ต.ค.2564 

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 29/2564 ลว 1 ต.ค. 2564  

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 28/2564 ลว 30 ก.ย. 2564 

ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ที่ 3114/2564 ลว 1 ต.ค.  2564 

การจัดหน่วยงานภายในและกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่ 2998/2564 ลว 28 ก.ย. 2564

-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ที่ 2989/2564 ลว 27 ก.ย. 2564

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 27/2564 ลว 28 ก.ย. 2564

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 26/2564 ลว 27 ก.ย. 2564

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 25/2564 ลว 10 ก.ย. 2564

ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ที่ 2581/2564 ลว 23 ส.ค. 2564

ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ที่ 2562/2564 ลว 20 ส.ค. 2564

ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ที่ 2447/2564 ลว 6 ส.ค. 2564

ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ที่ 2367/2564 ลว 30 ก.ค. 2564

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 23/2564 ลว 14 ก.ค. 2564

-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ที่ 2253/2564 ลว 13 ก.ค. 2564

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 22/2564 ลว 7 ก.ค. 2564

ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ที่ 2201/2564 ลว 6 ก.ค. 2564

-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ที่ 2105/2564 ลว 25 มิ.ย 2564

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 20/2564 ลว 25 มิ.ย 2564

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 17/2564 ลว 10 มิ.ย 2564

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 16/2564 ลว 4 มิ.ย 2564

-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ที่ 1895/2564 ลว 4 มิ.ย 2564

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่  15/2564 ลว 2 มิ.ย 2564

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 14/2564 ลว 1 มิ.ย 2564

-ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ที่ 13/2564 ลว 25 พ.ค. 2564

-ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ที่ 1549/2564 ลว 29 เม.ษ 2564

 -อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง ที่ 1487/2564 ลว 23 เม.ษ 2564

 -ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ที่ 1484/2564 ลว 22 เม.ษ. 2564

 -ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 12/2564 ลว 22 เม.ย. 2564

 -อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง ที่1459/2564 ลว 21 เม.ย. 2564

 -ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ที่ 1442/2564 ลว 21 เม.ย. 2564

-ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ที่1426/2564 ลว 19 เม.ย. 2564

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่11/2564 ลว. 19 เม.ย. 2564

-ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ที่1388/2564 ลว 9 เม.ย. 2564

-ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ที่1366/2564 ลว 7 เม.ย. 2564

-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ที่ 1257/2564 ลว 26 มี.ค. 2564

-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ที่ 1243/2564 ลว 25 มี.ค. 2564

-ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ที่1201/2564 ลว. 24 มี.ค. 64

ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ที่ 1149/2564 ลว 18 มี.ค. 2564

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่10/2564 ลว. 17 มี.ค. 2564

-ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ที่1113/2564 ลว. 15 มี.ค. 64

แก้ไขคำสั่งสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่ 4/2564 ลว. 29ม.ค.64 เป็น 9/2564 ลว. 10 มี.ค. 2564

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 8/2564 ลว. 10 มี.ค. 2564

อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง ที่ 1026/2564 ลว 5 มี.ค. 2564

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 7/2564 ลว. 5 มี.ค. 2564

ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ที่ 1021/2564 ลว 5 มี.ค. 2564

ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ที่ 992/2564 ลว 3 มี.ค. 2564

– ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ที่ 6/2564 ลว 2 มี.ค. 2564

-อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง ที่ 879/2564 ลว 22 ก.พ. 2564

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 5/2564 ลว. 9ก.พ.2564

ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ที่ 695/2564 ลว 8 ก.พ. 2564

ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ที่ 557/2564 ลว 28 ม.ค. 2564

-ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ที่ 560/2564 ลว 29 ม.ค. 2564

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 4/2564 ลว 29 ม.ค. 2564

-อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง ที่530/2564 ลว 27 ม.ค. 2564

ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ที่ 472/2564 ลว 22 ม.ค. 2564

ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ที่3/2564 ลว 12 ม.ค. 2564

ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ที่ 170/2564 ลว 11 ม.ค. 2564

– ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 1/2564 ลว 11 ม.ค. 2564

-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ที่ 4538/2563 ลว 25 ธ.ค. 2563

-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ที่ 4537/2563 ลว 25 ธ.ค. 2563

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 73/2563 ลว 24 ธ.ค. 2563

ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ที่ 4532/2563 ลว 24 ธ.ค. 2563

-ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ที่ 4529/2563 ลว 24 ธ.ค. 2563

ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ที่ 72/2563 ลว 24 ธ.ค. 2563

ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ที่ 4301/2563 ลว 8 ธ.ค. 2563

ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ที่ 4321/2563 ลว 9 ธ.ค. 2563

-ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ที่ 70/2563 ลว 25 พย 2563

-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ที่ 3996/2563 ลว 17 พย 2563

-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ที่ 3981/2563 ลว 13 พย 2563

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 68/2563 ลว 16 พย 2563

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 67/2563 ลว 13 พย 2563

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 66/2563 ลว 11 พย 2563

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่65/2563

อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง ที่ 3829-63 ลว 5 พ.ย.63

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่64/2563

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 63/2563

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 61/2563

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 60/2563

-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ที่ 3644/2563

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 59/2563

-ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ที่ 57/2563

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 58/2563

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 55/2563

-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ที่ 3578/2563

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 54/2563

-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ที่ 3412/2563

-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ที่ 3360/2563

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 53/2563

-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ที่ 3155/2563

-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ที่ 2993/2563

-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ที่ 2764/2563

-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ที่ 2739/2563

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 48/2563

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 47/2563

-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ที่ 2581/2563

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 46/2563

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 45/2563

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 43/2563
-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 42/2563

ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งที่ 2425/2563

-อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง ที่ 2424/2563

-อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง ที่ 2269/2563

-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัตงานที่ 42/2563

-ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ที่ 41/2563

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 40/2563

-แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป ที่ 2104/2563

-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัตงานที่ 2103/2563

-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ที่ 2043/2563

-อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง ที่ 2000/2563

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 37/2563

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 36/2563

-อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง ที่1795/2563

-แก้ไขคำสั่งสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่ 33/2536 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 34/2563

-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ที่ 1730/2563

-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ที่ 1728/2563

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่33/2563

-ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ที่ 1640/2563

-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ที่ 1645/2563

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติงาน ที่ 32/2563

-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ที่ 1525/2563

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติงาน ที่30/2563

-รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกร ของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

แก้ไขคำสั่งสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่27/2563 ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563 ที่ 29/2563

–ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติงานราชการ ที่ 28/2563

-อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง ที่1170/2563

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 27/2563

ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ที่1097/2563

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 26/2563

-ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติงานราชการ ที่ 24/2563

-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 940/2563

-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ที่ 863/2563

-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ที่ 803/2563

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 23/2563

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 21/2563

-ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติงานราชการ ที่ 19/2563

-ให้พนักงานราชการไปปฏบัติงาน ที่ 641 /2563

-ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติงานราชการ ที่ 20/2563

-อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง ที่617/2563

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 7/2563

-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ที่ 599/2563

-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ที่ 598/2563

-ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ที่ 18/2563

-อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง ที่519/2563

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 11/2563

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 10/2563

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 8/2563

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 7/2563

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 5/2563

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 4/2563

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 3/2563

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 2/2563

-ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ที่ 84/2562

ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหร่ง ที่ 94 /2562

-ให้ข้าราชไปปฏิบัติราชการ ที่ 1/2563

-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ที่ 71/2562

-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ที่ 4464/2562

-ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติการ ที่ 53/2562

– อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง ที่ 4388/2562

-ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ที่ 52/2562

ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ที่ 51/2562

-อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง ที่ 4239/2562

-ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ที่ 50/2562

-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ที่ 3957/2562

-อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง ที่ 3865/2562

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 49 /2562

-ให้ข้าราชการและลูกจ้างไปปฏิบัติราชการ ที่ 48/2562

-ให้ข้าราชไปปฏิบัติราชการ ที่ 47 /2562

อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง ที่ 3639/2562

ให้พนักราชการไปปฏิบัติงาน ที่ 3640/2562

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 46/2562

ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ที่ 45/2562

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 44/2562

-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ที่ 3492/2562

-อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง ที่ 3490/2562

-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 3470/2562

-แก้ไขคำสั่งสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่ 40/2562 ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562 ที่43/2562

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 42/2562

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 40/2562

-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ที่ 3179/2562

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 39/2562

-อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง ที่ 3020/2562

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 38/2562

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 37/2562

-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ที่ 2755/2562

-อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้างที่ 2585/2562

ห้ลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ที่ 34/2562

-อนุญาติให้พนักงานราชการลาออกจากการการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้างที่ 2419/2562

-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงานที่ 2304/2562

-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ที่ 2508/62

-ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ที่ 2296/2562

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 32/2562

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 31/2562

ให้พนักงานราชการไปฏิบัติราชการ ที่ 2063/2562

ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ที่ 2014/2562

ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ที่1956/2562

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 29/2562

-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ที่ 1877 /2562

-อนุญาติให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง ที่ 1859/2562

-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 1749 /2562

-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 1747 /2562

ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 1746 /2562

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 28/2562

ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงานที่ 1656/2563

-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ1622-62

-ให้จัดตั้งฝ่ายสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ในสังกัดส่วนกิจการพิเศษ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าทึ่ 1455/2562

-ให้ข้าราชไปปฏิบัติราชการ ที่ 27/2562

-ให้ข้าราชไปปฏิบัติราชการ ที่ 26/2562

-ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ที่ 1555/2562

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 25/2562

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 23/2562

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 22/2562

ให้พนักงานราชไปปฏิบัติงาน ที่ 1366/2562

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 20/2562

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 19/2562

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 18/2562

ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ที่ 1038/2562

ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ที่ 1009/2562

อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง ที่ 953/2562

ให้ลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ที่ ๑๖/๒๕๖๒

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 15/2562

ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ที่ 922/2562

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ ๑๓/๒๕๖๒

ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ที่ 855/2562

อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง ที่ 819/2562

ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ที่ ๗๓๘/๒๕๖๒

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 12/2562

ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติการ ที่ 11/2562

ให้ลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ที่ 10/2562

ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ที่ 609/2562

ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ที่ 611/2562

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน 473/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมกับตำแหน่ง ของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่ 438/2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียนปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 7/2562

ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ที่ ๔๓๙/๒๕๖๒

ให้ข้าราขการไปปฏิบัติราชการ ที่ 8/2562

ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ที่ ๔๓๙/๒๕๖๒

-ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ที่ ๓๗๑/๒๕๖๒

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ ๗/๒๕๖๒

แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุประจำสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่ ๓๒๖/๒๕๖๒

อนุญาติให้ข้าราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง 304/2562

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ ๖/๒๕๖๒

– ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ ๕/๒๕๖๒

– ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ ๔ /๒๕๖๒
-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ที่ ๑๘๓/๒๕๖๒
-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ ๓/๒๕๖๒
-ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ที่๑๓๒/๒๕๖๒
-แก้ไขคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๑๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
– ให้ลูกจ้างไปปฏิบัติงานราชการ ๑/๒๕๖๒
-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ๑๗/๑๕๖๒