สำนักบริหารกลาง ส่วนพัสดุ

(ระเบียบกระทรวงมหาดไทย)

สำนักบริหารกลาง ส่วนพัสดุ

ที่ กค 0406.2/ ว.9 วันที่ 18 ม.ค. 2548

สำนักบริหารกลาง ส่วนพัสดุ

เรื่องเสร็จที่ 921/2558 (บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)