เอกสารเผยแพร่ความรู้

การสัมมนาโครงการรับฟังและแสดงความคิดเห็น การปฏิบัติตามกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

จัดโดย กรมบัญชีกลาง  วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

เอกสารประกอบการสัมมนาฯ ดาวน์โหลดได้ที่นี่…    Related image

 

แนวทางปฏิบัติในการจัดทำรูปแบบและการพิมพ์หนังสือราชการของกรมป่าไม้

สามารถดาวน์โหลดรูปแบบและการพิมพ์หนังสือราชการ ได้ที่นี่ …

ดาวน์โหลด

—————————————————-

คู่มือการใช้งานระบบ e-GP สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

***ฉบับปรับปรุง***  

จัดทำโดย …..
กลุ่มงานมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์
กองการพัสดุภาครัฐ

 1. คู่มือการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจางในระบบ e-GP สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (ขั้นตอนเพิ่มแผนการจัดซื้อจัดจ้าง – ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างขึ้นเว็บไซต์)
 2. คู่มือการใช้งานระบบ e-GP (กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง) สำหรับหน่วยงานของรัฐ
 3. คู่มือใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก สำหรับหน่วยงานภาครัฐ
 4. คู่มือการใช ้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) สำหรับหน่วยงานของรัฐ
 5. คู่มือการใช้ งานระบบ e-GP ขั้นตอนการจัดทำร่างสัญญา – บริหารสัญญา สำหรับหน่วยงานของรัฐ
 • เอกสารประกอบการบรรยาย พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560)

กรมป่าไม้ โดย อ.สิริกัญญา

ดาวน์โหลดที่นี่…..    Image result for Powerpoint

 • คำบรรยาย “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ ปี 2560 

บรรยายโดย… อัมพวรรณ พุกดำ วิทยากรจาก กรมบัญชีกลาง

ดาวน์โหลดที่นี่ …..  

 • เอกสารประกอบการบรรยาย “ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ….”

โดย กรมบัญชีกลาง  กองการพัสดุภาครัฐ

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่…   ดาวน์โหลด

 

 • เอกสารการบรรยาย โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ความก้าวหน้าของ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

จัดโดย…กรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง สามารถดาวน์โหลดไฟล์ Power Point ได้ที่นี่ …

 1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  โดย (ชุณหจิต สังข์ใหม่) ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง…  ดาวน์โหลด
 2. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  โดยสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง…  ดาวน์โหลด
 3. สรุปประเด็นความแตกต่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 โดยสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง…  ดาวน์โหลด
 • จุลสารกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการจัดการภัยพิบัติ ฉบับประจำเดือนพฤษภาคม 2560

เรื่อง “เตือนอันตรายจากอุปกรณ์แต่งรถ – ตกแต่งรถไม่ถูกวิธี…เพิ่มความเสี่ยงอุบัติเหตุ”

 • โครงการเสริมศักยภาพบุคลากรมือใหม่ที่ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online (จัดโดยกรมบัญชีกลาง)

(เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการเสริมศักยภาพบุคลากรมือใหม่ที่ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online)

1.  เอกสารประกอบคำบรรยาย ภาพรวมในระบบ GFMIS (คุณกาญจนา สกุลประเสริฐศรี) 

2.  เอกสารประกอบคำบรรยาย สิทธิการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS (คุณอัญชลี มีพรเจริญกิจ และคุณพิชิตพล ชิ้นประสิทธิ) 

3. เอกสารประกอบคำบรรยาย ระบบงบประมาณ (คุณวิโรจน์ แพรกรีฑาเวศน์ และคุณนฤมล ทับทิมแดง) 

4. เอกสารประกอบคำบรรยาย จัดซื้อจัดจ้าง (คุณวิโรจน์ แพรกรีฑาเวศน์ และคุณนฤมล ทับทิมแดง) 

5. เอกสารประกอบคำบรรยาย ระบบเบิกจ่าย(จ่าอากาศหญิงศิริไพร สินประกอบ และคุณปิยะพร จิตตะโคตร์)

6. เอกสารประกอบคำบรรยาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ KTB Corporate Online 

7. เอกสารประกอบคำบรรยาย การปฏิบัติงานในระบบรับและนำส่ง ( คุณสุทธิเพ็ญ น้อยบุรี และคุณปิยพร เปลื้องนุช )

8. เอกสารประกอบคำบรรยาย ระบบสินทรัพย์ถาวร ( คุณสุทธิเพ็ญ น้อยบุรี และคุณปิยพร เปลื้องนุช ) 

9. เอกสารประกอบคำบรรยาย ระบบบัญชีแยกประเภท (ปรับปรุง) ( คุณมณีโชค ตติยไตรรงค์ และคุณจิระนันท์ แสนพันนากิจสกุล )