หนังสือเวียนส่วนพัสดุ

เรื่อง ขอให้ส่งข้อมูลบัญชีประจำการอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด

เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19

เรื่อง อนุมัติผ่อนผันการไม่ปฎิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2)พศ.2563 และมีหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค. (กวจ) 0405.2/ว 49 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำห้องอธิบดีกรมป่าไม้ จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง สรุปผลประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19 ครั้งที่ 1/2564

เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย

เรื่อง แนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

เรื่อง ขอจัดส่งข้อมูลประปาค้างชำระ

เรื่อง ค่าไฟค้างชำระ

เรื่อง ขอให้พิจารณาแผน (ร่าง) อัคคีภัยของกรมป่าไม้

เรื่อง ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมีนาคม 2564

เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย

เรื่อง งานใช้งานระบบการให้บริการสอบถามและแจ้งปัญาหาการใช้งานระบบ e-GPแบบออนไลน์

เรื่อง แนวทางปฎิบัติการจัดทำร่างขอบเขตงาน กรณีหน่วยงานของรัฐ กำหนดเกณฑ์พิจารณา โดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น

เรื่อง ขอให้พิจารณา (ร่าง) แผนอัคคีภัยของกรมป่าไม้ โดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น

เรื่อง การใช้งานระบบการให้บริการสอบถามและแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ e-GP แบบออนไลน์

เรื่อง ขอจัดส่งข้อมูลค่าน้ำประปาค้างชำระ

เรื่อง แนวทางการปฎิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พศ 25632

เรื่อง ขอให้ยืนยันการใช้โทรศัพท์ ประจำเดือน มกราคม 2564 ในราชการทุกหมายเลข

เรื่อง ขอรับบริจาครถยนต์ (รถตู้)

เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

เรื่อง แนวทางปฎิบัติการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พศ2560 มาตรา102วรรคหนึ่ง (2) กรณีภายหลังเกิดเหตุอุทกภัย

เรื่อง ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุการกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียน บัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง ขอให้ยืนยันการใช้หมายเลขโทรศัพท์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ในราชการทุกหมายเลข

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

เรื่อง รับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ฉลากของวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับผิดชอบ พศ

เรื่อง ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือน มกราคม 2564

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำห้องอธิบดีกรมป่าไม้ จำนวน 32 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ขอความอนุเคราะบริจาครถยนต์ปลดระวาง

เรื่อง ขอรับบริจาครถตู้หรือรถปิคอัพที่ปลดระวางการใช้งาน

เรื่อง รายชื่อผู้ทิ้งงาน

เรื่อง ค่าไฟค้างชำระ

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบฝ้าเพดาน 4ทิศทาง ขนาด 25000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง ประจำห้องอธิบดีกรมป่าไม้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง มอบอำนาจให้ไปปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

เรื่อง ขอรับรถเก่า/ครุภัณฑ์เก่า (เลิกใช้งาน)

เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย

เรื่อง การยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางและการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ

เรื่อง แนวทางปฎิบัติกรณีขอให้ราษฎรอุทิศที่ดินให้ หรือเข้าไปดำเนินการที่ดินเอกชน เพื่อใช้ประโยชน์

เรื่อง ขอให้ยืนยันการใช้หมายเลขโทรศัพท์ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ในราชการทุกหมายเลข

เรื่อง การอุทิศที่ดินให้ทางราชการหรือยินยอมให้ทางราชการเข้าใช้ประโยชน์

เรื่อง แนวทางปฎิบัติกรณีราชการขอให้ราษฎรอุทิศที่ดินให้

เรื่อง การรับบริจาคที่ดินเอกชน

เรื่อง หารือเกี่ยวกับการฟันต้นไม้ในที่ราชพัสดุ

เรื่อง ขอหารือข้อระเบียบกฎหมายการใช้ที่ราชพัสดุโครงการสวนกลางมหานคร

เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยจัดสวัสดิการส่วนราชการ 2547

เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน 2547

เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง ข้อหารือแนวทางปฎิบัติการรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง

เรื่อง การขอนุมัติยกเว้นการปฎิบัติระเบียบกระทรวงการคลังบริหารพัสดุภาครัฐ 2560

เรื่อง ขอหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 2546

เรื่อง แนวทางปฎิบัติการขายทอดตลาด

เรื่อง หารือเกี่ยวกับที่ดินสงวนหวงห้ามไว้ใช้ประโยชน์ในราชการ

เรื่อง แนวทางปฎิบัติในการดำเนินการกับทรัพย์สินที่สูญหาย

เรื่อง การโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุคืนให้แก่ผู้ยกให้

เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการ

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติเกี่ยวกับเงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

เรื่อง การขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาคดีความในกฎหมาย

เรื่อง ดวงตราประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ (ตรา ต.)

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตทำไม้ในเขตทางหลวง

เรื่อง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการควบคุมดูแลรักษาบำรุงป่าสงวนแห่งชาติ

เรื่อง ขอหารือการขอนุญาตและการอนุญาตทำไม้หวงห้ามที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่มิใช่ป่า

เรื่อง หารือการทำไม้หวงห้ามที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 พระราชบัญญัติป่าไม้

เรื่อง หารือเกี่ยวกับการตัดฟันต้นไม้ในที่ราชพัสดุ

เรื่อง การใช้ที่ราชพัสดุ

เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา

เรื่อง แนวทางในการพิจารณาอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ

เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการขอใช้ที่ราชพัสดุ

เรื่อง ตอบข้อหารือเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างรั่วลวดหนามเสาธงและเสาวิทยุ

เรื่อง บันทึกข้อตกลงระหว่างกรมที่ดินกับกรมธนารักษ์ มท 0719.4/ว.11504

เรื่อง แนวทางการดำเนินงานโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์

เรื่อง สอบสวนข้อเท๊จจริงความรับผิดชอบอาวุธปืนและกระสุนปืน

เรื่อง ย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง

เรื่อง ย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง

เรื่อง ย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง

เรื่อง โครงการปลูกป่าแนวกันชนในพื้นที่ต้นน้ำลำธารที่เสื่อมโทรมในพื้นที่ จ. ฉะเชิงเทรา

เรื่อง (คู่มือ)การปฎิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดิน

เรื่อง (คู่มือ) การปฎิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการที่ดินของรัฐ

เรื่อง คู่มือแนวทางการบริหารจัดการวัสดุที่ได้จากการขุดลอก

เรื่อง สำนักจัดการที่ดินของรัฐ

เรื่อง คำขอขึ้นทะเบียนผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน

เรื่อง ความหมายของที่ราชพัสดุ

เรื่อง ที่สาธารณประโยชน์

เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ

เรื่อง การปฎิบัติเกี่ยวกับของกลางในคดีความผิดเกี่ยวกับการป่าไม้

เรื่อง การโอนอาวุธปืนระหว่างส่วนราชการ (ทหาร)

เรื่อง การอุทิศที่ดิน หรือการโอนที่ดิน

เรื่อง การบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ

เรื่อง การบรรยาย เกี่ยวกับประมวลกฎหมายที่ดิน

เรื่อง การจัดการของกลางในคดีป่าไม้

เรื่อง คู่มือแนวทางการบริหารจัดการวัสดุที่ได้จากการขุดลอก

เรื่อง การขอคืนของกลางในระหว่างพิจารณาคดีอาญา

เรื่อง กฎหมายไทย

เรื่อง การขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

เรื่อง แนวทางปฎิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างโครงการก่อสร้างต่างๆ

ตอบข้อหารือการนำสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ

เรื่อง แนวทางในการพิจารณาอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ

เรื่อง ขอหารือการโอนที่ดินและสิ่งก่อสร้างซึ่งเป็นทรัพย์สินของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

แนวทางปฎิบัติในการคืนพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ

กุมภาพันธ์ 2562

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการรายงานผล ได้ที่นี่…   à¸£à¸¹à¸›à¸ à¸²à¸žà¸—ี่เกี่ยวข้อง

 

 • หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส 1601.7/ว 1137 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บริจาครถยนต์เก่าที่ปลดระวางการใช้งานหรือไม่มีความจำเป็นในการใช้งานแล้ว

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่… Related image

 

 • หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.7/ว 3249 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ติดตามรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่…  Related image

 

มกราคม 2562

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่…

เอกสาร 1

เอกสาร 2

เอกสาร 3

 

ธันวาคม 2561

การจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีการโอน

 • หนังสือสำนักบริหารกลาง ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.7/ว 7570 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีการโอน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 215 (3)

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่…  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ pdf

 

พฤศจิกายน 2561

 • หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส 1601.7/ว 7073 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติการขายทอดตลาดและการดำเนินการทางทะเบียนรถที่มีที่มาจากการขายทอดตลาดของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ     ดาวน์โหลดที่นี่…..  

 

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่…     Related image

 

ตุลาคม 2561

 • หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส 1601.7/ว 6325 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอให้เร่งรัดรายงานการตรวจสอบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่อยู่ในความครอบครองของกรมป่าไม้

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่….. Related image

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม …   

 

ด่วนที่สุด

ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลใบสั่งซื้อ/จ้าง (PO) ได้ที่นี่…   Image result for excel

 

 • หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส 1601.7/5896 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีมีหนี้ผูกพัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ที่นี่….

 ไฟล์ pdf    หรือ   Scan QR Code

 

 • หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส 1601.7/ว 5836 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2561  เรื่อง  ขอรับจิตกุศลเมตตาบริจาครถเก่า     ดาวน์โหลดที่นี่…..  

 

กันยายน 2561

ด่วนที่สุด

 • การปรับปรุงบัญชีเพื่อจัดทำรายงานการเงินประจำปี พ.ศ. 2561 

หนังสือสำนักบริหารกลาง ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.7/ว 5533 ลงวันที่ 21 กันยายน 2561   ดาวน์โหลดที่นี่…..  

สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องได้ ดังนี้…..

 1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว 376 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561   ดาวน์โหลดที่นี่…..  
 2. หนังสือส่วนการคลัง ที่ ทส 1601.2/1950 ลงวันที่ 7 กันยายน 2561   ดาวน์โหลดที่นี่…..  
 3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 213   ดาวน์โหลดที่นี่…..   
 4. แบบสรุปรายการรับ-จ่ายวัสดุคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ (พร้อมตัวอย่าง)   ดาวน์โหลดที่นี่…..   รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
 5. แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับวัสดุคงคลัง  (ภาคผนวก)  รหัสหมวดพัสดุ ดาวน์โหลดที่นี่…..      

 

สิงหาคม 2561

 • *** คู่มือการตรวจสอบพัสดุประจำปีของกรมป่าไม้***  ฉบับปัจจุบัน (สิงหาคม 2561)
 1. หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1601.7/ว 15653 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561  เรื่อง คู่มือการตรวจสอบพัสดุประจำปีของกรมป่าไม้      ดาวน์โหลด
 2. คู่มือการตรวจสอบพัสดุประจำปีของกรมป่าไม้***      ดาวน์โหลด
 • ตัวอย่าง “การรายงานพัสดุประจำปี”  สามารถดาวน์โหลดได้ ดังนี้…
 1. ตัวอย่างหนังสือการตรวจสอบพัสดุ       Click..***
 2. ตัวอย่างแบบฟอร์มการตรวจสอบพัสดุ     Click..***

*** ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี ให้อธิบดีกรมป่าไม้ทราบ พร้อมทั้งจัดส่งให้สำนักบริหารกลาง ไม่เกินวันที่ 15 ธันวาคม ของทุกปี *** เพื่อสำนักบริหารกลางจักได้รวบรวมรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี ในภาพรวมของกรมป่าไม้ ส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อไป

 

 • หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส1601.7/ว 4601 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดได้ที่นี่..    

 1. หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส1601.7/ว 4601      Related image
 2. แบบฟอร์ม แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     Related image

กรกฎาคม 2561

ด่วนที่สุด

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ สำหรับกรอกแบบรายงานฯ ได้ที่นี่… 

มิถุนายน 2561

 • หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส 1601.7/ว 3818 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561

เรื่อง  รายงานการตรวจสอบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่อยู่ในความครอบครองของกรมป่าไม้

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่…    Related image

พฤษภาคม 2561

 • หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส 1601.7/ว 3154 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เรื่อง สำรวจข้อมูลรถยนต์ราชการ  ดาวน์โหลดที่นี่…  

ดาวน์โหลด… แบบฟอร์มสำรวจรถยนต์

 

กุมภาพันธ์ 2561

 • ขอความร่วมมือในการกรอกแบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ (ฉบับปรับปรุง)

      ***** สำนักงบประมาณได้ปรับปรุงแบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ค.001) และแบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ค.911)  ให้สอดคล้องกับบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมกราคม 2561

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่…

 1. หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส 1601.7/ว 881 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ PDF
 2. แบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ “ในบัญชี” ค.001 และ “นอกบัญชี” ค.911 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับมกราคม 2561   ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ excel                       (ใช้ไฟล์นี้ เมื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป)

 

 • หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส 1601.7/ว 880  ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561  เรื่อง ขอรับบริจาครถเก่าใช้งานในพระพุทธศาสนา 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ …    รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 

มกราคม 2561

*****สำนักงาน กสทช. ขยายระยะเวลาถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561******

 • หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส 1601.7/ว 592 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561 เรื่อง ขยายระยะเวลาในการกรอกข้อมูล และรวบรวมข้อมูลครัวเรือนบ้านพักในสถานที่ราชการ และสถานที่ที่มีจุดบริการให้แก่ประชาชนของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

สามารถดาวน์โหลดเอกสารและวิธีการกรอกข้อมูลฯ ได้ที่นี่…  

 

 • ติดตามรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ …

 1. หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.7/ว 1084 ลงวันที่ 18 มกราคม 2561 เรื่อง ติดตามรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 2. รายงานผลการส่งรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้  (เอกสาร 1)
 3. หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1601.7/ว 8483 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เรื่อง คู่มือการตรวจสอบพัสดุประจำปีของกรมป่าไม้ (เอกสาร 2)
 4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (เอกสาร 3)
 5. คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2601/2560 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 (เอกสาร 4)

ธันวาคม 2560

 • ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 1. หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส 1601.7/ว 7306 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่… 
 2. แบบฟอร์มการรายงานผล  สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่… 

 

 • ขอความร่วมมือหน่วยงานของรัฐรายงานกรอบครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของหน่วยงานของรัฐและตอบแบบสอบถามความคิดเห็น เรื่อง ความต้องการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า (Electric vehicle, EV) ในหน่วยงานของรัฐ  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ …
 1. หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส 1601.7/ว 7308 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560  ดาวน์โหลดได้ที่นี่… 
 2. แบบสำรวจกรอบครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของหน่วยงานของรัฐ จำนวน 4 เรื่อง และแบบสอบถามความคิดเห็น ดาวน์โหลดได้ที่นี่…  

หมายเหตุ  ทุกหน่วยงานดำเนินการโหลดไฟล์ Excel พร้อมทั้งกรอกแบบสำรวจ และแบบสอบถาม แล้วนำข้อมูลส่งในรูปแบบแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ E-mail address : [email protected]

 

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส 1601.7/ว 7093 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560  เรื่อง ขอรับบริจาครถตู้กระบะที่เลิกใช้งานแล้ว  

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ …    รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 

พฤศจิกายน 2560

 • ขอความร่วมมือในการกรอกแบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่…

 1. หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส 1601.7/ว 6315 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ PDF
 2. แบบฟอร์ม “รายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ excel

 

พฤษภาคม 2560

 • *** คู่มือการตรวจสอบพัสดุประจำปีของกรมป่าไม้***
 1. หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1601.7/5483 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เรื่อง คู่มือการตรวจสอบพัสดุประจำปีของกรมป่าไม้   ดาวน์โหลด
 2. คู่มือการตรวจสอบพัสดุประจำปีของกรมป่าไม้***   ดาวน์โหลด

ตัวอย่าง “แบบฟอร์มการรายงานพัสดุประจำปี”  สามารถดาวน์โหลดได้ ดังนี้…

 1. หนังสือรายงานผล สตง.ส่วนภูมิภาค (เฉพาะส่วนราชการ ส่วนภูมิภาค)    Click..***
 2. หนังสือรายงานผลการตรวจสอบตามลำดับชั้น     Click..***
 3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ     Click..***
 4. บันทึกรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ     Click..***
 5. สรุปรายการพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมคุณภาพ     Click..***
 6. แบบรายงานครุภัณฑ์     Click..***
 7. แบบรายงานครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์(มูลค่าไม่ถึง 5,000 บาท)     Click..***
 8. สรุปรายการรับ-จ่ายวัสดุคงเหลือ     Click..***

เรื่อง “เตือนอันตรายจากอุปกรณ์แต่งรถ – ตกแต่งรถไม่ถูกวิธี…เพิ่มความเสี่ยงอุบัติเหตุ”

มกราคม 2560

พฤศจิกายน 2559

สิงหาคม 2559

เมษายน 2559

ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ

พิจารณาคัดเลือกนักบริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุดีเด่น “เพชรพัสดุ” ประจำปี 2559

การกำหนดมาตรการประหยัดพลังงานของกรมป่าไม้

ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ

มีนาคม 2559

การรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี

การจัดกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+Earth Hour 2016)

ขอให้ยืนยันการใช้หมายเลขโทรศัพท์เดือน พฤศจิกายน และเดือนธันวาคม 2558 ในราชการทุกหมายเลข

ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 4 ฉบับ

ขอขยายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีมีหนี้ผูกพัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 5 ฉบับ