รายละเอียดสินทรัพย์ตามระบบ GFMIS

เลข GFMIS เดือน ธันวาคม 2565

เลข GFMIS เดือน พฤศจิกายน 2565

เดือน GFMIS เดือน ตุลาคม 2565

เลข GFMIS เดือน กันยายน 2565

เลข GFMIS เดือน สิงหาคม 2565

เลข GFMIS เดือน กรกฎาคม 2565

เลข GFMIS เดือน มิถุนายน 2565

เลข GFMIS เดือน พฤษภาคม 2565

เลข GFMIS เดือน เมษายน 2565

เลข GFMIS เดือน มีนาคม 2565

เลข GFMIS เดือน กุมภาพันธ์ 2565

เลข GFMIS เดือน มกราคม 2565

เลข GFMIS เดือน ธันวาคม 2564

เลข GFMIS เดือน พฤศจิกายน 2564

เลข GFMIS เดือน ตุลาคม 2564

เลข GFMIS เดือน กันยายน 2564

เลข GFMIS เดือน สิงหาคม 2564

เลข GF เดือน มิ.ย.-ก.ค. 2564

เลข GF เดือน พฤษภาคม 2564

เลข GF เดือน เมษายน 2564

เลข GF เดือน มีนาคม 2564

เลข GF เดือน กุมภาพันธ์ 2564

เลข GF เดือน มกราคม 2564

เลข GF เดือน ธันวาคม 2563

เลข GF เดือน ตุลาคม -พฤศจิกายน 2563

เลข GF เดือน กันยายน 63

เลข GF เดือน สิงหาคม 63

เลข GF เดือน กรกฎาคม63

เลข GF เดือน มิถุนายน 2563

เลข GF เดือน พฤษภาคม 2563

เลข GF เดือน เมษายน 2563

เลข GF เดือน มีนาคม 2563

เลข Gf เดือน กุมภาพันธิ์ 2563

เลข GF เดือน มกราคม 2563

เลข GF เดือน ธันวาคม 2562

เลข GF เดือน พฤศจิกายน 2562