รายละเอียดสินทรัพย์ตามระบบ GFMIS

เลข GFMIS เดือน ตุลาคม 2564

เลข GFMIS เดือน กันยายน 2564

เลข GFMIS เดือน สิงหาคม 2564

เลข GF เดือน มิ.ย.-ก.ค. 2564

เลข GF เดือน พฤษภาคม 2564

เลข GF เดือน เมษายน 2564

เลข GF เดือน มีนาคม 2564

เลข GF เดือน กุมภาพันธ์ 2564

เลข GF เดือน มกราคม 2564

เลข GF เดือน ธันวาคม 2563

เลข GF เดือน ตุลาคม -พฤศจิกายน 2563

เลข GF เดือน กันยายน 63

เลข GF เดือน สิงหาคม 63

เลข GF เดือน กรกฎาคม63

เลข GF เดือน มิถุนายน 2563

เลข GF เดือน พฤษภาคม 2563

เลข GF เดือน เมษายน 2563

เลข GF เดือน มีนาคม 2563

เลข Gf เดือน กุมภาพันธิ์ 2563

เลข GF เดือน มกราคม 2563

เลข GF เดือน ธันวาคม 2562

เลข GF เดือน พฤศจิกายน 2562