รถราชการ

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 3876/2561 ลงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง มอบอำนาจการพิจารณาอนุญาตให้ใช้รถส่วนกลาง

 

หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร 0106/ว 527 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลาง

ดาวน์โหลด

ระเบียบรถราชการ

  1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด

2. ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการใช้ การเก็บรักษา และการซ่อมบำรุงรถส่วนกลาง พ.ศ. 2537

ดาวน์โหลด

3. ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการใช้ การเก็บรักษา และการซ่อมบำรุงรถส่วนกลาง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540

ดาวน์โหลด

4. ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการใช้ การเก็บรักษา และการซ่อมบำรุงรถส่วนกลาง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2541

ดาวน์โหลด