ดวงตราประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่

  • แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับดวงตราประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ (ตรา ต.)

รายละเอียดตามหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนมาก ที่ ทส 1610/476 ลงวันที่ 14 มกราคม 2548)  ดาวน์โหลด

เรื่อง ยกเลิกการใช้ดวงตราประทับไม้ของรัฐบาล

เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นในการใช้งาน

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องยกเลิการใช้ดวงตราประทับไม้ของรัฐบาล