การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

แนวทางปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง พศ.2560

แนวทางปฎิบัติในการคืนพัสดุชำรุดแล้วเสื่อมสภาพ

ด่วนที่สุด

หนังสือสำนักบริหารกลาง ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.7/6987 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง (PO) ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลใบสั่งซื้อ/จ้าง (PO)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 

ด่วนที่สุด

หนังสือสำนักบริหารกลาง ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.7/6317 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง (PO) ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลใบสั่งซื้อ/จ้าง (PO) ได้ที่นี่…   Image result for excel

 

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส 1601.7/5896 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีมีหนี้ผูกพัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ที่นี่….

 ไฟล์ pdf    หรือ   Scan QR Code  

 

แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส1601.7/ว 4601 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดได้ที่นี่..    

 1. หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส1601.7/ว 4601      Related image
 2. แบบฟอร์ม แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     Related image

“งานก่อสร้าง”

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว112 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย “งานก่อสร้าง” ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่ …..  Related image

 

ขอความร่วมมือในการกรอกแบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ (ฉบับปรับปรุง)

      ***** สำนักงบประมาณได้ปรับปรุงแบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ค.001) และแบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ค.911)  ให้สอดคล้องกับบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมกราคม 2561

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่…

 1. หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส 1601.7/ว 881 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ PDF
 2. แบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ “ในบัญชี” ค.001 และ “นอกบัญชี” ค.911 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับมกราคม 2561   ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ excel                       (ใช้ไฟล์นี้ เมื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป)

 

มาตรการและแนวทางการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื่้อจัดจ้าง

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1601.7/1796 ลงวันที่ 30 มกราคม 2561 เรื่อง  มาตรการและแนวทางการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื่้อจัดจ้าง มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่…    Image result for PDF\

 

ขอความร่วมมือในการกรอกแบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่…

 1. หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส 1601.7/ว 6315 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ PDF
 2. แบบฟอร์ม “รายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ excel

การเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง

 • หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 346 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560 เรื่อง การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง

ดาวน์โหลดที่นี่…..  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 •  หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 347 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560 เรื่อง การเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง

ดาวน์โหลดที่นี่…..  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบรายชื่อผู้ทิ้่งงาน

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง

สามารถดาวน์โหลดลิงก์ได้ที่นี่ ….. ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ลิงค์

คู่มือการใช้งานระบบ e-GP สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

***ฉบับปรับปรุง***  

จัดทำโดย …..
กลุ่มงานมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์
กองการพัสดุภาครัฐ

 1. คู่มือการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจางในระบบ e-GP สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (ขั้นตอนเพิ่มแผนการจัดซื้อจัดจ้าง – ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างขึ้นเว็บไซต์)
 2. คู่มือการใช้งานระบบ e-GP (กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง) สำหรับหน่วยงานของรัฐ
 3. คู่มือใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก สำหรับหน่วยงานภาครัฐ
 4. คู่มือการใช ้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) สำหรับหน่วยงานของรัฐ
 5. คู่มือการใช้ งานระบบ e-GP ขั้นตอนการจัดทำร่างสัญญา – บริหารสัญญา สำหรับหน่วยงานของรัฐ
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2281/2560  ลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เรื่อง มอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ

ดาวน์โหลดที่นี่…..  Image result for Pdf

 • แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็คทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322  ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560

ดาวน์โหลดที่นี่…..  Related image

 • คำบรรยาย “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ ปี 2560 

บรรยายโดย… อัมพวรรณ พุกดำ วิทยากรจาก กรมบัญชีกลาง

ดาวน์โหลดที่นี่ …..  

 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ประกาศ  ณ  วันที่  23  สิงหาคม  พ.ศ.  2560

ดาวน์โหลดที่นี่ …..   Image result for pdf

กฎกระทรวง 7 ฉบับ

 • กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ดาวน์โหลดที่นี่   Image result for pdf

 • กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๐

ดาวน์โหลดที่นี่   Image result for pdf

 • กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๐

ดาวน์โหลดที่นี่   Image result for pdf

 • กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐

ดาวน์โหลดที่นี่   Image result for pdf

 • กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐

ดาวน์โหลดที่นี่   Image result for pdf

 • กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๐

ดาวน์โหลดที่นี่   Image result for pdf

 • กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิ อุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. ๒๕๖๐

ดาวน์โหลดที่นี่   Image result for pdf

ข่าวกรมบัญชีกลาง

 • “บก.เตรียมรองรับ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ ฉบับใหม่พร้อมแล้ว”

ฉบับที่ 38/2560 ลงวันที่ 18 สิงหาคม2560    ดาวน์โหลด

 • เอกสารประกอบการบรรยาย “ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ….”

โดย กรมบัญชีกลาง  กองการพัสดุภาครัฐ

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่…   ดาวน์โหลด

 • การดำเนินการจัดหาพัสดุในช่วงระยะเวลาก่อนวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เมื่อพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560  มีผลบังคับใช้   

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่   ดาวน์โหลด

 • แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ

1. หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ)0405.2/ว 0220 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ  ดาวน์โหลด
2. กระบวนการดำเนินการจัดซื้่อจัดจ้างก่อน พรบ.งบประมาณฯ 2561 มีผลบังคับใช้ (ตาม ว 0220)  ดาวน์โหลด

ข่าวกรมบัญชีกลาง

 • รู้ไว้ใช่ว่า พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ใครได้ประโยชน์

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

 • ข่าวกรมบัญชีกลาง ฉบับที่ 27/2560 วันที่ 27 มิถุนายน 2560

กรมบัญชีกลางร่างกฎหมายลูกการจัดซื้อจัดจ้างกว่า 19 ฉบับ

ประกาศใช้วันที่ 24 สิงหาคม 2560

สามารถดาวน์โหลดข่าวสารได้ที่นี่    ดาวน์โหลด

 

 • เอกสารการบรรยาย โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ความก้าวหน้าของ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

จัดโดย…กรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PowerPoint ได้ที่นี่ …

 1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  โดย (ชุณหจิต สังข์ใหม่) ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง…  ดาวน์โหลด
 2. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  โดยสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง…  ดาวน์โหลด
 3. สรุปประเด็นความแตกต่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 โดยสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง…  ดาวน์โหลด