จัดซื้อจัดจ้าง

ที่ ทส 1601.7/13674 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานจัดซื้อจัดจ้างของกรมป่าไม้