การรับบริจาค

ขั้นตอนการรับบริจาคทรัพย์สินของกรมป่าไม้

 

ระเบียบและแนวทาง

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. 2526   

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่…    

ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการรับและการจ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการกรมป่าไม้ พ.ศ. 2537

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่…