การจำหน่ายพัสดุ

การจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว42 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด ตามระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 215 วรรคหนึ่ง (1)

ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่ …..  Related image

 

การจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีการโอน

หนังสือสำนักบริหารกลาง ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.7/ว 7570 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีการโอน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 215 (3)

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่…  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ pdf

 

แนวทางปฏิบัติการขายทอดตลาดและการดำเนินการทางทะเบียนรถที่มีที่มาจากการขายทอดตลาดของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส 1601.7/ว 7073 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติการขายทอดตลาดและการดำเนินการทางทะเบียนรถที่มีที่มาจากการขายทอดตลาดของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ     ดาวน์โหลดที่นี่…..  

 

ตัวอย่าง  

“การจำหน่ายเสาวิทยุที่ชำรุดของศูนย์ป่าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง”

 

ประกาศกรมป่าไม้ ลงวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561 เรื่อง ขายพัสดุครุภัณฑ์เก่าที่ใช้แล้วและชำรุด โดยวิธีทอดตลาด  

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่…..   Image result for pdf

 

ตัวอย่าง “ขั้นตอนการขายทอดตลาด”

  1. ขายทอดตลาด พัสดุครุภัณฑ์ (ยกเว้นสิ่งปลูกสร้าง)
  2. ขายทอดตลาด (สิ่งปลูกสร้าง)