คลังความรู้การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 https://sites.google.com/site/rbcgd2560/

ระเบียบกระทรวงการคลัง (gprocurement.go.th)

กฎระทรวงข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

กฎกระทรวง (gprocurement.go.th)

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (gprocurement.go.th)

พระราชบัญญัติ (พรบ.)

พรบ. (gprocurement.go.th)