ภารกิจหน้าที่


ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจทุกรูปแบบ ทั้งในที่ดินกรรมสิทธิ์ และที่ดินของรัฐที่ได้รับอนุญาต

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

  • ศึกษา วิเคาราะห์ เพื่อกำหนดนโยบาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ในการดำเนินการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้
  • ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกป่าในที่ดินของรัฐและการปลูกสร้างสวนป่าในที่ดินเอกชน การดำเนินการในรูปสหกรณ์สวนป่า และ การปลูกป่าเศรษฐกิจทุกรูปแบบ  รวมทั้งการดำเนินงานเกี่ยวกับกฏหมายว่าด้วยสวนป่าและกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และพัฒนารูปแบบการเพาะชำกล้าไม้ การขยายพันธุ์ไม้ส่งเสริมและประชาสัมพันธุ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการ เพาะชำกล้าไม้แก่หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชน
  • ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการจัดศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรป่าไม้ และนันทนาการ  รวมท้้งการจัดระบบสื่อความหมาย เพื่อการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับการป่าไม้
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่อยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย