ติดต่อเรา


slib 1 ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ กรมป่าไม้

ที่ตั้ง : อาคารเทียมคมกฤส ชั้น 4 ฝั่งทิศใต้ ส่วนปลูกป่าภาคเอกชน กรมป่าไม้ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ฝ่ายส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ : ต่อ 5536 และ 0 2579 7725

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ : 0 2561 4292 ต่อ 5553

ฝ่ายบริหารทั่วไป : 0 2561 4292 ต่อ 5553 และ 0 2579 9595

ฝ่ายจัดการปลูกไม้เศรษฐกิจ : 0 2561 4292 ต่อ 5502

ฝ่ายวิจัยการปลูกไม้เศรษฐกิจ : 0 2561 4292 ต่อ 5536

0 2579 4488 และ 0 2579 9595

[email protected]

ละติจูด : 13.848990   ลองจิจูต : 100.580293