แผนยุทธศาสตร์สำนักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563)

แผนยุทธศาสตร์สำนักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563)

แผนการจัดการป่าสงวนแห่งชาติเชิงพื้นที่

แผนการจัดการป่าสงวนแห่งชาติเชิงพื้นที่

 

แนวทาง/วิธีการจัดสร้างโครงการห้องเรียนธรรมชาติ/วนนันทนาการ

แนวทาง/วิธีการจัดสร้างโครงการห้องเรียนธรรมชาติ/วนนันทนาการ

ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานในพื้นที่สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ ตำบลบางกระเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ คราวเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙  และมีพระราชดำริเกี่ยวกับห้องเรียนธรรมชาติ

“การฟื้นฟูและซ่อมแซมสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ ขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันวางแผน เอื้อประโยชน์เท่าที่จำเป็นต่อการท่องเที่ยวและการศึกษาของเยาวชนคล้ายห้องเรียนธรรมชาติ

(ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)

การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบบูรณาการเชิงพื้นที่  ในลักษณะของพื้นที่กลุ่มป่า และในพื้นที่เขตการปกครอง สามารถให้บริการประชาชนแบบครบวงจร (ONE STOP SERVICE) และSingle window ในรูปแบบ “ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ”

               “ห้องเรียนธรรมชาติป่าสงวนแห่งชาติ” หมายถึง ห้องเรียนหรือนิทรรศการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ  ที่มีศักยภาพหายาก มีความโดดเด่น มีความสำคัญ  มีความหลากหลายทางชีวภาพ มีความสวยงาม  มีวัฒนธรรมดั้งเดิม  มีความโบราณทางประวัติศาสตร์  และอื่นๆ ในพื้นที่ป่าไม้ ที่มีความจำเป็นจะต้องเพิ่มศักยภาพการควบคุม ดูแล รักษาและบำรุงพื้นที่ป่าไม้ ให้มีสภาพอุดมสมบูรณ์ที่สมดุลและยั่งยืน  และเป็นที่ศึกษาวิจัยร่วมชุมชน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วม  อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึก ความตระหนักการอนุรักษ์กับประชาชนทั่วไปอีกด้วย

การจัดการชุมชนในพื้นที่ป่า

กิจกรรมจัดการชุมชนในพื้นที่ป่าแบบมีส่วนร่วม

ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 77 ป่าดอยภูคาและป่าผาแดง จังหวัดน่าน

ทำการประเมินสถานภาพพื้นที่ป่าคงสภาพในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมดจากการใช้ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม (ดาวเทียมไทยโชติ ดาวเทียม Landsetภาพ Google Earth และผลการประเมินพื้นที่ป่าไม้ปี 55-56 และปี 56-57) เพื่อจัดทำแผนที่พื้นที่ป่าคงสภาพในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมดร่วมกันกับชุมชน (อาสาป่าไม้ชาวบ้าน) แบบมีส่วนร่วม พร้อมนี้ได้หาข้อตกลง/กติกาดูแลรักษาป่าร่วมกับชุมชนเพื่อการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ