การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปริมาณมากแบบไม่พลิกกลับกอง วิธีวิศวกรรมแม่โจ้ 1

(ขอบคุณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่)

คลิกตรงนี้เลย * การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปริมาณมากแบบไม่พลิกกลับกอง วิธีวิศวกรรมแม่โจ้ 1

แบบรายงานการปฏิบัติงานบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เชิงพื้นที่แบบมีส่วนร่วม(ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ)

แบบรายงานการปฏิบัติงานบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เชิงพื้นที่แบบมีส่วนร่วม(ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ)

คู่มือโครงการสร้างป่า สร้างรายได้

สาระนารู้
  1. คู่มือโครงการสร้างป่าสร้างรายได้
  2. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปริมาณมากแบบไม่พลิกกลับกอง วิธีวิศวกรรมแม่โจ้ 1
  3. แผนแม่บท 53 ป่าแม่ต๋ำ จังหวัดพะเยา
  4. โครงการ การจัดการป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๋ำแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านแม่ต๋ำน้อย
    หมู่ที่ 18 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
  5. ต้นไม้ปัญหาของหมู่บ้านแม่กา
  6. การขยายพันธุ์และการปลูกผักหวานป่าเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง