สำนักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ

1.ประวัติความเป็นมา

กรมป่าไม้เป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตากฎกระทรวง จำนวน 1,221 แห่ง ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มีเนื้อที่รวมทั้งหมดประมาณ 138 ล้านไร่ และป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ในพื้นที่ประกอบด้วย คน ดิน น้ำ และป่าไม้ การบริหารจัดการต้องเริ่มต้นด้วยการจำแนกพื้นที่ เพื่อการจัดการป่าไม้ โดยจำแนกพื้นที่ป่าออกเป็น 4 พื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการ ดังนี้ 1.พื้นที่อนุรักษ์ (เพื่อการสงวนและคุ้มครอง) 2.พื้นที่ป่าชุมชน 3.พื้นที่ป่าเศรษฐกิจชุมชน 4.พื้นที่ป่าเพื่อการอยู่อาศัยและใช้ประโยชน์ ซึ่งแต่ละพื้นที่จะมีการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดิน และทรัพยากรป่าไม้เชิงพื้นที่( ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ)ที่แตกต่างกันตามภูมิสังคม โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหลัก

กรมป่าไม้พิจารณาแล้วเพื่อความเหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ เป็นการบูรณาการของกรมป่าไม้ในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบบูรณาการเชิงพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ และประสบผลสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่ป่าไม้อื่นๆในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ด้วย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบริหาราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงให้แก้ไขคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 3558/2556 ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับส่วนจัดการป่าสงวนแห่งชาติ สังกัดสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ โดยจัดตั้งสำนักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ เป็นหน่วยงานภายในขึ้นตรงกับอธิบดีกรมป่าไม้

2.วิสัยทัศน์

“การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการใช้ประโยชน์ที่สมดุลและยั่งยืน”

3.พันธกิจ

4.อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

1.ควบคุม ดูแลรักษา และบริหารจัดการป่าสงวนแห่งชาติ และป่าอื่นๆในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2.จัดทำแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ วิธีการ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบบูรณาการเชิงพื้นที่ทุกมิติ และการบริการประชาชนด้านการป่าไม้ต่างๆของศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1-13 และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

3.รวบรวม และจัดทำฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในพื้นที่ป่าไม้และเขตป่าสงวนแห่งชาติ

4.ส่งเสริม พัฒนาและสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบบูรณาการเชิงพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

5.สนับสนุน และส่งเสริมการจัดการป่าไม้ในรูปแบบการบริหารจัดการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่

6.ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบบูรณาการเชิงพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม พร้อมยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคลหรืออาสาสมัครป่าไม้ชาวบ้านทั้งในระดับหมู่บ้าน ตำบล ลุ่มน้ำสาขาย่อย ป่าสงวนแห่งชาติ และกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ให้เป็นที่รู้จัก และเผยแพร่สู่สาธารณชน

7.ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการป่าไม้แบบบูรณาการเชิงพื้นที่

8.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย