ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 77 ป่าดอยภูคาและป่าผาแดง จังหวัดน่าน ได้ดำเนินกิจกรรมอาสาป่าไม้ประจำเดือนสิหาคมที่ผ่านมา ได้แก่ ประสานงานผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อขอให้ช่วยส่งและจัดเก็บตามแบบอาสาป่าไม้บ้าน (1 และ 2) เพื่อนำมาวิเคราะห์ เป็นแนวทางดำเนินงานในปีงบประมาณต่อไป นอกจากนี้ยังได้ประสานงานผู้นำชุมชนผ่านเวทีประชาคมของหมู่บ้าน เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการอาสาป่าไม้ชาวบ้าน (ตามแบบอาสาป่าไม้บ้าน 3 )และเก็บข้อมูลด้านต่างๆจำนวนไม่น้อยกว่า 5 หมู่บ้านเยี่ยมพบปะพูดคุยกับชุมชนและคณะกรรมการอาสาป่าไม้ชาวบ้านระดับหมู่บ้าน