หน่วยงานภายใน

1.ส่วนอำนวยการ มีหน้าที่รับผิดชอบ

-กำกับ ควบคุม ดูแลด้านระบบสารบรรณ งานธุรการ งานการเงิน บัญชี พัสดุครุภัณฑ์ และยานพาหนะ

-กำกับ ควบคุม ดูแลอัตรากำลังรวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการดำเนินงาน

-ประสานการดำเนินงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียน และการให้บริการประชาชน

-ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

2.ส่วนแผนงานและพัฒนากลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ มีหน้าที่รับผิดชอบ

-จัดทำแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ วิธีการ ในการบริหารจัดการพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และป่าอื่นๆให้เป็นไปตามหลักวิชาการป่าไม้ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

-จัดทำแผนปฏิบัติงาน และงบประมาณในภาพรวมของสำนัก พร้อมทั้งควบคุม กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานตามแผนงาน และการเร่งรัดติดตามประเมินผลการปฎิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

-จัดทำฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชน และเป็นศูนย์ข้อมูลด้านบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบบูรณาการเชิงพื้นที่ และการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และป่าอื่นๆ รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้และชุมชน

-ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาด้านการป่าไม้ในพื้นที่ป่าไม้อย่างมีส่วนร่วม และมีการบูรณาการร่วมกัน

-ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการพื้นที่ป่าไม้และป่าสงวนแห่งชาติเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งศึกษา เรียนรู้ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ/วัฒนธรรม/ชุมชน/ผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ

-ประสาน และจัดเตรียมข้อมูลในความรับผิดชอบของสำนักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติเพื่อประกอบการนำเสนอ ชี้แจง การอภิปราย และตอบกระทู้

-ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

3.ส่วนจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ มีหน้าที่รับผิดชอบ

-กำหนดแนวทาง มาตรการ และการปฏิบัติงานบริหารจัดการ ทรัพยากรป่าไม้บูรณาการเชิงพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม เพื่อการควบคุม ดูแล บำรุงและรักษาทรัพยากรป่าไม้

-ประสาน และให้คำแนะนำการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติในการควบคุม ดูแลรักษา และจัดการป่าสงวนแห่งชาติ และป่าอื่นๆ ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 กฎหมายอื่นๆและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

-ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ตามแผนปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ เพื่อการดำเนินการในพื้นที่ป่าไม้อย่างมีส่วนร่วม และมีการบูรณาการร่วมกัน

-ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

4.ส่วนส่งเสริม และประสานการมีส่วนร่วม มีหน้าที่รับผิดชอบ

-ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมดูแล รักษาป่าสงวนแห่งชาติ และป่าไม้อื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงกับชุมชน รวมทั้งประสานความร่วมมือด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กร (Corporate Social Responsibility):CSR ทั้งนี้ เพื่อเกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือด้านป่าไม้ในรูปแบบอาสาป่าไม้ชาวบ้าน ในระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับป่าสงวนแห่งชาติ ระดับลุ่มน้ำย่อย ระดับกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ และระดับประเทศ

-สนับสนุนการดำเนินงานของทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบบูรณาการเชิงพื้นที่ในทุกมิติ เช่น  จัดเวทีชาวบ้าน ประชุม สัมมนา หรือฝึกอบรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อความยั่งยืนต่อการบริหารจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติแบบบูรณาการ

-เสนอแนะแนวทาง และวางรูปแบบวิธีการพัฒนากองทุนป่าไม้ เพื่อเป็นการสร้างเสริมความเข้มแข็งให้แก่เครือข่ายความร่วมมือด้านป่าไม้ ในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการป่าไม้และพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน

-ประชาสัมพันธ์ และข้อมูล ข่าวสาร การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบบูรณาการเชิงพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม พร้อมยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคลหรืออาสาสมัครป่าไม้ชาวบ้านทั้งในระดับหมู่บ้าน ตำบล ลุ่มน้ำสาขาย่อย ป่าสงวนแห่งชาติ และกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ให้เป็นที่รู้จักและเผยแพร่สู่สาธาณชน

-ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

5.ส่วนจัดการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ มีหน้าที่รับผิดชอบ

-สนับสนุน และดูแลการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบบูรณาการเชิงพื้นที่ในรูปแบบการจัดการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาการจัดการป่าไม้ คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง โดยอาศัยระบบนิเวศลุ่มน้ำเป็นตัวกำหนด

-ดำเนินการเกี่ยวกับการรับคำขอจัดตั้ง กำหนดกติกา (ธรรมนูญพลเมือง) หรือเพิกถอนหมู่บ้านป่าไม้ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

-จัดทำฐานข้อมูลชุมชน อาสาสมัครป่าไม้ชาวบ้านระดับหมู่บ้าน แผนผังหมู่บ้าน และแผนที่พื้นที่ป่าใกล้เคียงกับหมู่บ้าน เพื่อการอนุรักษ์ ร่วมดูแลรักษาและใช้ประโยชน์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนภายใต้ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

-ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย