ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 309 ศูนย์

 

1. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 เชียงใหม่ (ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติเชิงพื้นที่)

1) ข้อมูลพื้นฐาน ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 1-28 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)

2) ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 9 ป่าแม่แตงและป่าอินทขิล จ.เชียงใหม่

3) ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 26 ป่าแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

1.1 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน (ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติเชิงพื้นที่)

1) ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 29-36 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน

2) ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 31 ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย จ.แม่ฮ่องสอน

2. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 2 เชียงราย (ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติเชิงพื้นที่)

1) ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 37-54 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 2 เชียงราย

2) ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 53 ป่าแม่ต๋ำ จ.พะเยา

3) แผนแม่บท

4) โครงการ การจัดการป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๋ำแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านแม่ต๋ำน้อย

5) แผนจัดการป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๋ำแบบมีส่วนร่วมของชุมชน

3. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 ลำปาง (ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติเชิงพื้นที่)

1) ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 55-75 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 ลำปาง

2) ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 68 ป่าแม่จางตอนใต้ จ.ลำปาง

3) แผนการจัดการทรัพยากรป่าไม้เชิงพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม“ลุ่มน้ำขุนทะ”

3.1 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 สาขาแพร่ (ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติเชิงพื้นที่)

1) ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 76-93 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 สาขาแพร่

2) ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 77 ป่าดอยภูคาและป่าผาแดง จ.น่าน

4. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 ตาก (ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติเชิงพื้นที่)

1) ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 94-116 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 ตาก

2) ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 100 ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา จ.ตาก

4.1 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขานครสวรรค์ (ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติเชิงพื้นที่)

1) ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 117-122 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขานครสวรรค์

2) ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 117 ป่าแม่วงก์-แม่เปิน จ.นครสวรรค์

4.2 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขาพิษณุโลก (ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติเชิงพื้นที่)

1) ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 123-139 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

2) ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 138 ป่าเนินเพิ่ม จ.พิษณุโลก

5. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 5 สระบุรี (ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติเชิงพื้นที่)

1) ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 140-144 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 5 สระบุรี

6. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 อุดรธานี (ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติเชิงพื้นที่)

1) ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 145-164 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 อุดรธานี

2) ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 145 ป่ากุดจับ จ.อุดรธานี

3) ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 146 ป่าหมากหญ้า จ.อุดรธานี

4) ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 153 ป่าพรานพร้าวและป่าแก้งไก่ จ.หนองคาย

5) ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 154 ป่าดงดิบ กะลา ป่าภูสิงห์ และป่าดงสีชมพู จ.บึงกาฬ และ จ.หนองคาย

6.1 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 สาขานครพนม (ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติเชิงพื้นที่)

1) ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 165-170 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 สาขานครพนม

2) ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 167 ป่าภูล้อมข้าวและป่าภูเพ็ก จ.สกลนคร

7. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 ขอนแก่น (ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติเชิงพื้นที่)

1) ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 171-188 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 ขอนแก่น

2) ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 173 ป่าโคกหลวง จ.ขอนแก่น

3) ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 175 ป่าดงมะอี่ จ.ร้อยเอ็ด

4) ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 177 ป่าหนองคูและป่านาดูน จ.มหาสารคาม

5) ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 185 ป่าดงมูล จ.กาฬสินธุ์

6) ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 186 ป่าภูพาน จ.กาฬสินธุ์

7.1 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี (ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติเชิงพื้นที่)

1) ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 189-200 และ 217 และ 218 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

2) ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 189 ป่าดงภูโหล่น จ.อุบลราชธานี

3) แผนจัดการทรัพยากรป่าไม้เชิงพื้นที่ตำบลสงยางตอนเหนือ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี อย่างมีส่วนร่วม ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 189 ป่าดงภูโหล่น

8. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 8 นครราชสีมา (ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติเชิงพื้นที่)

1) ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 201-216 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 8 นครราชสีมา

2) ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 202 ป่าหนองเต็งจักราช จ.นครราชสีมา

9. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 ชลบุรี (ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติเชิงพื้นที่)

1) ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 219-228 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 ชลบุรี

2) ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 228 ป่าเขาสมิง จ.ตราด

9.1 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี (ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติเชิงพื้นที่)

1) ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 229-235 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

2) ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 235 ป่าน้ำตกเขาอีโต้ จ.ปราจีนบุรี

3) รักษ์ดิน รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาวิถีชุมชน

10. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 10 ราชบุรี (ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติเชิงพื้นที่)

1) ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 236-245 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 10 ราชบุรี

2) ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 245 ป่าเขาตะโกปิดทอง และป่าเขาเพชรน้อย จ.สุพรรณบุรี

10.1 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 10 สาขาเพชรบุรี (ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติเชิงพื้นที่)

1) ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 246-255 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

11. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 11 สุราษฏร์ธานี (ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติเชิงพื้นที่)

1) ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 256-272 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 11 สุราษฏร์ธานี

2) ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 256 ป่าท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

12. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 12 นครศรีธรรมราช (ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติเชิงพื้นที่)

1) ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 273-281 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 12 นครศรีธรรมราช

2) ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 279 ป่ากรุงชิง จ.นครศรีธรรมราช

12.1 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 12 สาขากระบี่ (ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติเชิงพื้นที่)

1) ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 282-293 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 12 สาขากระบี่

2) ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 291 ป่าเทือกเขาหราสูง จ.พังงา

13. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 สงขลา (ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติเชิงพื้นที่)

1) ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 294-303 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 สงขลา

2) ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 297 ป่าเขารังเกียจ ป่าเขาสัก ป่าเขาสูงและป่าควนแก้ว จ.สงขลา

13.1 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 สาขานราธิวาส (ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติเชิงพื้นที่)

1) ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 304-309 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 สาขานราธิวาส

2) ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 309 ป่าโคกจะโก จ.นราธิวาส

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *