งานพัสดุ


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดปราจีนบุรี
1
2
3
ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จังหวัดฉะเชิงเทรา
1
2
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครนายก
1
2
3


วีดีโอ การอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ปฏิบัติงานด้านพัสดุตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง  

วันที่ 5 – 6 กันยายน 2560 

เอกสารประกอบการอบรม

บรรยาย พรบ

ระเบียบพัสดุ 2560 

วันที่ 5 กันยายน 2560 (ช่วงเช้า)

วันที่ 5 กันยายน 2560 (ช่วงบ่าย)

วันที่ 5 กันยายน 2560 (ช่วงบ่าย ต่อ)

วันที่ 6 กันยายน 2560 (ช่วงเช้า)

วันที่ 6 กันยายน 2560 (ช่วงบ่าย)

วันที่ 6 กันยายน 2560 (ช่วงบ่าย (ต่อ))


พระราชบัญญัติ และ กฎกระทรวง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

อธิบายพรบจัดซื้อจัดจ้าง pdf

อธิบายพรบจัดซื้อจัดจ้าง Powerpoint

กฎกระทรวงกําหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

อธิบายกฎกระทรวงใหม่ pdf

อธิบายกฎกระทรวงใหม่ powerpoint

สรุปประเด็นความแตกต่าง pdf

สรุปประเด็นความแตกต่าง powerpoint


ระเบียบและวิธีการดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบกระทรวงการคลัง จัดซื้อจัดจ้าง 2560

อธิบายระเบียบ pdf

อธิบายระเบียบ Powerpoint

คู่มือการจัดทำแผนการจัดซื้อจ้าง ปรับปรุง

วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีคัดเลือก