ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ


นายธีรวัฒน์ อ่อนสำลี
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
ผู้อำนวยการส่วน
โครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ อีกหน้าที่หนึ่ง

1.  อำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

1.1 ประสานบูรณาการกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ เพื่อดำเนินการโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษอื่นๆ ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของโครงการ
1.2 ประสานงานกับโครงการพระราชดำริของกรมป่าไม้ ในพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯจัดเตรียมข้อมูลให้กับผู้บริหารที่มาร่วมรับเสด็จฯ
1.3 ประสานงานและจัดเตรียมข้อมูลในการตรวจติดตามงานขององคมนตรี กรมวัง ผู้ใหญ่ สำนักงาน กปร. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มูลนิธิชัยพัฒนา และหน่วยงานอื่นๆ ที่มาตรวจติดตามงานโครงการพระราชดำริฯและกิจการพิเศษในพื้นที่
1.4 ตรวจติดตามโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ตามแผนปฏิบัติงานและแผการใช้จ่ายเงินประจำปี
1.5 ประสานงานและการอนุรักษ์และฟื้นฟูไม้ในพื้นที่เขตพระราชฐานและพื้นที่พิเศษรวมทั้งดูและต้นไม้ทรงปลูกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์
1.6 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

2. มีอัตรากำลังทั้งหมด  จำนวน  1  คน  คือ นายนิรันดร์ เลิศลักขณาวงศ์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

3.โครงสร้างส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
1.ฝ่ายบริหารทั่วไป
2.ฝ่ายประสานงานโครงการ
3.ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาตามแนวพระราชดำริ