ส่วนอำนวยการ


 

นายมานัส แรงผลสัมฤทธิ์
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

อำนาจหน้าที่ของส่วนอำนวยการ

(1) ปฏิบัติงานธุรการทั่วไป  งานสารบรรณ  งานการเจ้าหน้าที่  งานการเงิน  บัญชี  พัสดุ  ครุภัณฑ์และยานพาหนะ ของสำนักฯ
(2) ดำเนินการเกี่ยวกับแผนงานและงบประมาณของสำนักฯ
(3) ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์  สารสนเทศ  และการสื่อสารของสำนักฯ
(4) ปฏิบัติงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการของสำนักฯ
(5) ดำเนินการเกี่ยวกับกิจการและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ประกอบด้วย

1.1  ฝ่ายบริหารทั่วไป    รับผิดชอบ
(1)  ปฏิบัติงานธุรการ  งานสารบรรณ  และการเจ้าหน้าที่ของส่วนและสำนักฯ
(2)  ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์  สารสนเทศ  และการสื่อสารของสำนักฯ
(3)  ปฏิบัติงานด้านการจัดทำคำรับรอง ตัวชี้วัดของสำนักฯ
(3)  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

1.2  ฝ่ายการเงินและบัญชี   รับผิดชอบ
(1)  ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน  บัญชี  พัสดุ  ครุภัณฑ์  ยานพาหนะ  สิ่งปลูกสร้าง  อาคารสถานที่  และเงินสวัสดิการของทางราชการทุกประเภทของสำนักฯ
(2)  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

1.3  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ    รับผิดชอบ
(1)  วิเคราะห์  และจัดทำแผนงานและงบประมาณของสำนักฯ
(2)  ปฏิบัติงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักฯ  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของสำนักฯส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(3)  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

1.4  ฝ่ายสารสนเทศ  รับผิดชอบ
(1) ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศโดยปรับปรุงข้อมูลในระบบงานที่เกี่ยวข้องกับงาน ป่าไม้ของสำนัก และประสานงานกับสำนักแผนงานและสารสนเทศ (ศูนย์สารสนเทศ) ซึ่่งเป็นหน่วยงานหลัีกในการดูแลระบบข้อมูลสารสนเทศของกรมป่าไม้
(2) ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์  และการสื่อสารของสำนักฯ
(3) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย