ส่วนส่งเสริมการปลูกป่าผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการป่าไม้
ส่วนส่งเสริมการป่าไม้ มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้

1.  จัดทำแผนงานและงบประมาณของส่วน  จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วน  และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วน  กำกับ ควบคุม  ดูแล  และประสานงานด้านส่งเสริมการปลูกป่า
2.  ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกป่าทุกรูปแบบ  ทั้งการปลูกป่าในที่ดินของรัฐ  และการปลูกสร้างสวนป่าในที่ดินเอกชน  การดำเนินงานในรูปสหกรณ์  สวนป่า  การปลูกป่าเศรษฐกิจในรูปแบบอื่นๆ  รวมทั้งการดำเนินงานเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสวนป่า  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.  ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเพาะชำกล้าไม้  การปลูกและบำรุงสวนป่า  แก่ภาคเอกชน  ประชาชน  และหน่วยงานของรัฐ

โดยแบ่งหน้าที่และควารับผิดชอบเป็น  4  ฝ่าย  ประกอบด้วย

1. ฝ่ายปลูกป่า
2.ฝ่ายผลิตกล้าไม้
3.ฝ่ายโครงการราชดำริและกิจการพิเศษ
4.ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

อัตรากำลัง
1. ข้าราชการประจำ     จำนวน  5  ราย
2. ข้าราชการช่วยปฏิบัติราชการ  จำนวน  2  ราย
3. ลูกจ้างประจำ  จำนวน  7  ราย
4. พนักงานราชการ  จำนวน  6  ราย

รายชื่อหน่วยงานในสังกัด ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการมรัพยากรป่าไม้ที่ 9
สาขาปราจีนบุรี