หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปจ.1 (เขาอีโต้)


 

นายวสันต์ สุวรรณกล่อม
 พนักงานพิทักษ์ป่า ส.2
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปจ.1 (เขาอีโต้)

อัตรากำลังทั้งหมดรวม …….  นาย

1.

2.

3.

4.

พื้นที่รับผิดชอบ ที่แบ่งใหม่ จำนวน ……. ไร่

ในพื้นที่รับผิดชอบพื้นที่ AO 1 – AO 4

AO 1  จำนวน  ………. ไร่

AO 2  จำนวน  ………. ไร่

AO 3  จำนวน  ………. ไร่

AO 4  จำนวน  ………. ไร่

ผลการปฏิบัติงาน ด้านการประชาพันธ์ และ การจับกุม