หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ฉช.3 (หนองคอก)


 

นายอาคม ชาติกปริญญ์
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน  ทำหน้าที่
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ฉช.3 (หนองคอก)

อัตรากำลังทั้งหมดรวม …….  นาย

1.

2.

3.

4.

พื้นที่รับผิดชอบ ที่แบ่งใหม่ จำนวน ……. ไร่

ในพื้นที่รับผิดชอบพื้นที่ AO 1 – AO 4

AO 1  จำนวน  ………. ไร่

AO 2  จำนวน  ………. ไร่

AO 3  จำนวน  ………. ไร่

AO 4  จำนวน  ………. ไร่

ผลการปฏิบัติงาน ด้านการประชาพันธ์ และ การจับกุม