ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้


นายธีรวัฒน์ อ่อนสำลี
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้

อำนาจหน้าที่ของฝ่ายจัดการที่ดินป่าไม้

1.  จัดทำแผนงานและงบประมาณของส่วน  จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วน  และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วน  กำกับ  ควบคุมดูแล  และประสานงานด้านการจัดการที่ดินป่าไม้
2.  ปฏิบัติการด้านการจัดการทรัพยากรที่ดินป่าไม้  การกำหนดเขตที่ดินป่าไม้  จัดทำและควบคุมระบบข้อมูลทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบ  เพื่อใช้ปฏิบัติงานด้านการจัดการพื้นที่ป่าไม้

อัตรากำลัง

1. ข้าราชการ    จำนวน  3  คน
2. พนักงานราชการ  จำนวน  6  คน

ขอบเขตรับผิดชอบ 4 จังหวัด

1.  จังหวัดปราจีนบุรี
1.1 ป่าน้ำตกเขาอีโต้ เนื้อที่  13,593  ไร่
1.2 ป่าทุ่งโพธิ์   เนื้อที่  19,350  ไร่
1.3  ป่าแก่งดินสอ  ป่าแก่งใหญ่  และป่าเขาสะโตน  เนื้อที่  56,093-1-14 ไร่
1.4  ป่าห้วยไคร้  เนื้อที่  34,097-3-36  ไร่
2.  จังหวัดนครนายก
2.1 ป่าที่จัดสรรบ้านพรหมณี – บ้านเขาพระ เป็นป่าไม้ถาวรตามมติ ครม.
3.  จังหวัดสระแก้ว
3.1 ป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ และป่าเขาสะโตน  เนื้อที่  393,541  ไร่
3.2 ป่าห้วยไคร้  เนื้อที่  101,377-1-89 ไร่
3.3 ป่าตาพระยา  เนื้อที่  336,950  ไร่
3.4 ป่าท่ากะบาก  เนื้อที่  281,930 ไร่
3.5 ป่าท่าแยก  เนื้อที่  37,031  ไร่
3.6 ป่าโคกสูง  เนื้อที่  416,484  ไร่
3.7 ป่าเขาฉกรรจ์ฝั่งเหนือ  เนื้อที่  232,100  ไร่
3.8 ป่าเขาฉกรรจ์โนนสาวเอ้ ป่าปลายคลองห้วยไคร้และป่าพระสทึง  เนื้อที่  1,072,500  ไร่
3.9 ป่าวัฒนานคร  เนื้อที่  81,937  ไร่
3.10 ป่าสักท่าระพา  เนื้อที่  38.75  ไร่
4. จังหวัดฉะเชิงเทรา
4.1 ป่าแควระบมและป่าสียัด  เนื้อที่  236,018.75  ไร่