ศูนย์ป่าไม้สระแก้ว


นายอภิรักษ์ คชินทร
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้สระแก้ว
 

เป็น หน่วยงานในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี  กรมป่าไม้  ซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ณ จังหวัดสระแก้ว

สถานที่ตั้ง       ตั้งอยุ่ ณ เลขที่ 284 ถนนสุวรรณศร ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว
(เดิมเป็นบ้านพักป่าไม้อำเภอเมืองสระแก้ว)

อัตรากำลัง       มีอัตรากำลังทั้งหมด จำนวน 13 คน ประกอบด้วย
1. ข้าราชการ จำนวน  1  อัตรา
2. ลูกจ้างประจำ จำนวน  2  อัตรา
3. พนักงานราชการ จำนวน  10  อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. เป็นผู้แทนกรมป่าไม้ในระดับจังหวัด เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการประสานงานด้านป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ตามอำนาจหน้าที่ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9  สาขาปราจีนบุรี
2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้อง

 

นำทางไปยังศูนย์ป่าไม้สระแก้ว >>> คลิกที่นี่