ศูนย์ป่าไม้นครนายก


นายบุญนำ รัตนมณฑ์
   นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
  ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้นครนายก

เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักจัดการทร้พยากรป่าไม้ที่ 9  สาขาปราจีนบุรี  กรมป่าไม้  ซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค  ณ  จังหวัดนครนายก

สถานที่ตั้ง   ตั้งอยู่  ณ  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก  (เดิมเป็นที่ตั้ง ของสำนักงานป่าไม้จังหวัดนครนายก)  เลขที่ ข/2 258  ถนนสุวรรณศร  อำเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก

อัตรากำลัง    มีอัตรากำลังทั้งหมด  จำนวน  6  คน  ประกอบด้วย
1. ข้าราชการ  จำนวน  1 คน
2. ลูกจ้างประจำ  จำนวน  2 คน
3. พนักงานราชการ  จำนวน  3  คน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. เป็นผู้แทนกรมป่าไม้ในระดับจังหวัด  เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการประสานงานด้านป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดนครนายก ตามอำนาจหน้าที่ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9  สาขาปราจีนบุรี
2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้องกรอบข้อมูลสำคํญของศูนย์ประสานงานป่าไม้นครนายก

จังหวัดนครนายก

นำทางไปยังศูนย์ป่าไม้นครนายก >>> คลิกที่นี่