ศูนย์ป่าไม้ฉะเชิงเทรา


นายวิพากย์ เตชเบญจรงค์
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

  ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ฉะเชิงเทรา

               เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี  กรมป่าไม้  ซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค  ณ  จังหวัดฉะเชิงเทรา

สถานที่ตั้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา

อัตรากำลัง     มีอัตรากำลังทั้งหมด  จำนวน  15  อัตรา  ประกอบด้วย
1.  ข้าราชการ  จำนวน  4  อัตรา
2.  ลูกจ้างประจำ  จำนวน  6  อัตรา
3.  พนักงานราชการ  จำนวน  5  อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. เป็นผู้แทนกรมป่าไม้ในระดับจังหวัด  เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการประสานงานด้านป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา  ตามอำนาจหน้าที่ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9  สาขาปราจีนบุรี
2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้อง

 

นำทางไปยังศูนย์ป่าไม้ฉะเชิงเทรา >>> คลิกที่นี่