พันธกิจ


1.)  การป้องกันรักษาป่า

2.)  จัดการที่ดินป่าไม้

3.)  ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้

4.)  ส่งเสริมการปลูกป่าในเชิงเศรษฐกิจ

5.)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัดการทรัพยากรป่าไม้ในรูปแบบป่าชุมชน ป่าในเมือง วนเกษตรและอื่นๆ

6.)  พัฒนาการอนุญาต และการบริการ

7.) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ รวมถึงการกำหนดมาตรฐานและการรับรอง