หนังสือเวียน


abstract-geometric-background-in-red-and-cream-tones_1095-254

หนังสือเวียน ปี พ.ศ.2565

มอบหมายรองอธิบดีเป็นประธาน
ประกาศรับเสนอชื่อผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.นครนายก
แต่งตั้งข้าราชการ

หนังสือเวียน ปี พ.ศ.2564

1.ประกาศเจตจำนงสุจริต

2.ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ภารกิจสำคัญตามนโยบาย ของกรมป่าไม้เพื่อเป็นข้อมูล สำหรับการอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติ ไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

หนังสือเวียน ปี พ.ศ.2563

1.การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2563 

2.รายงานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานและเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓เมื่อ วันอังคาร ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.

3.รายงานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานและเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 / 2563 เมื่อ วันจันทร์ ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.

4.รายงานประชุมสำนัก ครั้งที่ 3/2563 เมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น.

หนังสือเวียน ปี พ.ศ.2562

1.การรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติป่าไม้

2.ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (Fleet Card)

3.ยกเลิกแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรมบำรุงป่าเป็นการต่อเนื่อง

4.รายงานการประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ (ที่ ทส 1633.1/๓๙ ลว ๓๐ ม.ค. 2562)

5.ขอเชิญประชุมครั้งที่ 2/2562 

6.รายงานการประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๒ (ที่ ทส ๑๖๓๓.๑/ ๗๕ ลว ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๒)

7.แนวทางคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ที่ ปจ ๐๐๑๗.๒/ ว๕๓๙ ลว ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๒)

8.ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ที่ ปจ ๐๐๑๗.๒/ ว๕๓๘ ลว ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๒)

9.ขอเชิญประชุมครั้งที่ 3/2562 

10.รายงานการประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่  ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ (ที่ ทส ๑๖๓๓.๑/๑๒๗ ลว ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๒)

11.รายงานการประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ครั้งที่ 4/2562 (แก้ไข)

12.แผนการตรวจราชการกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ที่ ทส1633.1/2347 ลว 19 เมษายน 2562 )

13.รายงานการประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ครั้งที่ 5/2562

14.รายงานการประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ครั้งที่ 6/2562

15.รายงานการประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ครั้งที่ 7/2562

16.รายงานการประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ครั้งที่ 8/2562

17.รายงานการประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ครั้งที่ 9/2562

18.ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน

19.การกำหนดเลขทีี่หนังสือออกของหน่วยงานในสังกัด สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

20.รายงานการประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่  7 ตุลาคม 2562 

21. เรื่องสรุปผลการตรวจสอบและเสนอแนะ จากรายงานผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พศ.2562  

22.ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานการรับแจ้งเหตุสายด่วนพิทักษ์ป่า 1326

23.สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส ประจำปีงบประมาณ 2562

24.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ประจำสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี และศูนย์ป่าไม้ในสังกัด

25.รายงานสรุปผลข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้

26.ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม ผู้นำด้านป่าไม้

27.รายงานการประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่  5 พฤศจิกายน 2562 

28.เอกสารหารือข้อกฎหมาย

29.การจัดซื้อจัดจ้าง (สขร1)

30.การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระ

31.ขอส่งประเด็นมอบนโยบายการเตรียมความพร้อม

32.ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต

33.รายงานการประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม  2562 

 

หนังสือเวียน ปี พ.ศ.2561

1.การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาล และทุนอื่นๆประจำปี 2561 (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ( ที่ทส 1633.1/3739 ลว 5 ต.ค.60)

2.แนวทางการลดใช้ปริมาณกระดาษของกรมป่าไม้ ( ที่ ทส 1633.1/3747 ลว 6 ต.ค.60)

3.การใช้ปริมาณระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (PADME) (ด่วนที่สุด ที่ ทส 1633.1/3749 ลว 6 ต.ค.60)

4.มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้กรณีการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ (ที่ ทส 1633.1/3835 ลว 16 ต.ค.60)

5.มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ ( ที่ ทส 1633.1/3836 ลว 16 ต.ค.60)

6.การแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ในช่วงสถานการณ์ประสบอุทกภัยและการช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยน้ำท่วม ( ด่วนที่สุด ที่ ทส 1633.1/3887 ลว 18 ต.ค. 60)

7.ขยายเวลาการไว้ทุกข์และการลดธงครึ่งเสาในช่วงงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยดช บรมนาถบพิตร ( ด่วนที่สุด ที่ ทส 1633.1/3885 ลว 18 ต.ค.60)

8.การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ของกรมป่าไม้ ( ที่ ทส 1633.1/3889 ลว 18 ต.ค.60)

9.ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ( ที่ ทส 1633.1/3888 ลว 18 ต.ค.60)

10.ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ภาครัฐ และเอกชน รวมถึงประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมแสงแห่งรักออนไลน์ ตามโครงการ “แสงแห่งรัก” โดยธนาคารออมสิน (ที่ ทส 1633.1/3918 ลว 24 ต.ค.60)

11.รายงานการประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 (ที่ ทส 1633.1/489 ลว. 25 ต.ค.60)

12.พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ( ด่วนที่สุด ที่ ทส 1633.1/492 ลว 25 ต.ค.60)

13.กำหนดแนวทางและรายชื่อผู้อยู่เวรยาม เวรรักษาการณ์ และผู้ตรวจเวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี (ที่ ทส 1633.1/4012 ลว 31 ต.ค.60)

14.การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ( ที่ ทส 1633.1/4018 ลว 31 ต.ค.60)

15.ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. …. ( ด่วนที่สุด ที่ ทส 1633.1/497 ลว 1 พ.ย.60)

16.สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่ภาคกลาง ( ด่วนที่สุด ที่ ทส 1633.1/499 ลว 1 พ.ย.60)

17.รายงานการประชุมทบทวนวิสัยทัศน์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/หน่วยงาน ผลผลิต/โครงการและตัวชี้วัดผลสำเร็จ เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ด่วนที่สุด ที่ ทส 1633.1/500 ลว 1 พ.ย.60)

18.การปรับปรุงราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย ( ด่วนที่สุด ที่ ทส 633.1/4036 ลว 1 พ.ย.60)

19.ให้พนักงานราชการไปปฎิบัติิงาน ( ที่ ทส 1633.1/4083 ลว 2 พ.ย.60)

20.การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าทีี่พัก ของหน่วยงานของรัฐตามระเบียบกระทรวงการคบังว่าด้วยการใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ พ.ศ.2549 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553 หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องหน่วยงานของรัฐนั้น (ด่วนที่สุด ที่ ทส 1633.1/4095 ลว 3 พ.ย.60)

21.สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ที่ ทส 1633.1/4097 ลว 3 พ.ย.60)

22.การขอหนังสือรับรอง ( ที่ ทส 1633.1/4096 ลว 3 พ.ย.60)

23.ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติพ.ศ.2560

24.การเตรียมความพร้อมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ( ที่ ทส 1633.1/522 ลว 21 พ.ย.60)

25.กาารจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ( ด่วนที่สุด ที่ ทส1633.1/523 ลว 21 พ.ย. 60)

26.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คำสั่ง 123/2560 (ที่ ทส 1633.3/4362  ลว 27 พ.ย. 2560)

27.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คำสั่ง 124/2560 (ที่ ทส 1633.3/4365  ลว 27 พ.ย. 2560)

28.รายงานการประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 (ที่ ทส 1633.1/567 ลว. 6 ธ.ค.60)

29.ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 (ด่วนที่สุด ที่ ทส 1633.1/570 ลว 6 ธ.ค. 60 )

30.สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 5/2560 (ด่วนที่สุด ที่ ทส 1633.1/571 ลว 6 ธ.ค. 60 )

31.ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน (ที่ ทส 1633.1/4519 ลว 6 ธ.ค. 60 )

32.สรุปผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ที่ ทส 1633.1/577 ลว 7 ธ.ค. 2560)

33.ขอเชิญประชุมครั้งที่ 10/2560 (ที่ ทส 1633.1/4534 ลว 7 ธ.ค. 2560)

34.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เรียน ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน) (ที่ ทส 1633.3/4603 ลว 13 ธ.ค. 2560)

35.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เรียน ป่าไม้จังหวัดทุกจังหวัด) (ที่ ทส 1633.3/4603 ลว 13 ธ.ค. 2560)

3ุ6.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ที่ ทส 1633.3/4604 ลว 13 ธ.ค. 2560)

37.สรุปสาระสำคัญการหารือแนวทางการปฏิบัติงานระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช กับ กรมป่าไม้  (ที่ ทส 1633.1/607 ลว 20 ธ.ค. 2560)

38.ขอส่งสำเนาอนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(ปม.101-104) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3 (ที่ ทส 1633.1/4692 ลว 22 ธ.ค. 2560)

39.สำนักงาน ป.ป.ท. ได้ขอให้สำนักนายกรััฐมนตรีพิจารณาแก้ไขปรับปรุงการกำหนดรหัสพยัญชนะ ประจำสำนักงาน ป.ป.ท. เพื่อให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น (ที่ ทส 1633.1/4693 ลว 22 ธ.ค. 2560)

40.สรุปสาระสำคัญการประชุมมอบนโยบายการทำงานจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ที่ ทส 1633.1/615 ลว 25 ธ.ค. 2560)

41.ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2561 (ที่ ทส 1601.1/ว 24169 ลว 22 ธ.ค. 2560)

42. ขอเชิญประชุมครั้งที่ 1/2561 (ที่ ทส 1633.1/4777 ลว 26 ธ.ค. 2560)

43. การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 2 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 (ที่ ทส 1633.1/5 ลว 4 ม.ค. 2560)

44.รายงานการประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 (ที่ ทส 1633.1/8 ลว. 8 ม.ค.61)

45.การสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ตามแนวยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2561 – 2564) (ที่ ทส 1633.1/62 ลว. 8 ม.ค.61)

46.แต่งตั้งคณะทำงานจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชน ระดับจังหวัด (ที่ ทส 1633.3/82 ลว 9 ม.ค. 2561)

47.การบริหารจัดการกรณีมีกลุ่มประชาชนยื่นหนังสือเสนอเรื่องร้องเรียน (ที่ ทส 1633.1/206 ลว 17 ม.ค. 2561)

48.การปรับเพิ่มระดับชัั้นงานของตำแหน่งลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า (ที่ ทส 1633.1/32 ลว 17 ม.ค. 2561)

49.ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและสัมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (ที่ ทส 1633.1/155 ลว 15 ม.ค. 2561)

50.ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ(ที่ ทส 1633.1/29 ลว 17 ม.ค. 2561)

51.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2560 (ที่ ทส 1633.1/210 ลว 17 ม.ค. 2561)

52.ขอรับการสนับสนุนอัตรากำลังเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติราชการ (ที่ ทส 1633.1/330 ลว 25 ม.ค. 2561)

53.รายงานสถานภาพรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ยังไม่มีการก่อหนี้ผูกพัน (PO) และยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ GFMIS ณ วันที่ 16 มกราคม 2561(ที่ ทส 1633.1/59 ลว 29 ม.ค. 2561)

54.ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในประเด็นสรุปสาระสำคัญจากการประชุมหารือการแก้ไขปัญหาการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า และการขอใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ตาก แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 พ.ศ.2560 (ที่ ทส 1633.1/55 ลว 26 ม.ค. 2561)

55.มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรมป่าไม้ (ที่ ทส 1633.1/53 ลว 26 ม.ค. 2561)

56.มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ที่ ทส 1633.1/61 ลว 30 ม.ค. 2561)

57.หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (ที่ ทส 1633.1/60 ลว 29 ม.ค. 2561)

58. ขอเชิญประชุมครั้งที่ 2/2561 (ที่ ทส 1633.1/470 ลว 2 ก.พ. 2561)

59. รายงานการประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 (ที่ ทส 1633.1/71 ลว 5 ก.พ. 2561)

60. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3) (ที่ ทส 1633.1/484 ลว 2 ก.พ. 2561)

61. ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ (ที่ ทส 1633.1/476 ลว 2 ก.พ. 2561)

62. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 (ที่ ทส 1633.1/499 ลว 6 ก.พ. 2561)

63. มาตราการและแนวทางการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (ที่ ทส 1633.1/558 ลว 8 ก.พ. 2561)

64. การตรวจสอบการจัดส่งสำเนาสัญญา (ที่ ทส 1633.1/537 ลว 6 ก.พ. 2561)

65. ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางการประชุมและการปฏิบัติงานของคณะรัฐมนตรี (ที่ ทส 1633.1/83 ลว 8 ก.พ. 2561)

66. ขอเชิญร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ” และโครงการ “สระแก้วผูกใจประสาน ให้บริการประชาชน ” จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 2/2561 (ที่ ทส 1633.1/626 ลว 12 ก.พ. 2561)

67.ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง(ที่ ทส 1633.3/624 ลว 12 ก.พ. 2561)

68.รายงานการตรวจสอบติดตามแผนผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4(ที่ ทส 1633.1/700 ลว 14 ก.พ. 2561)

69.นายสมัย สีโท นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ถึงแก่กรรม(ที่ ทส 1633.1/707 ลว 15 ก.พ. 2561)

70.ขอขยายระยะเวลาการใช้บังคับอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการหมวดที่ 6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิตและหมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา(ที่ ทส 1633.1/108 ลว 22 ก.พ. 2561)

71.ขอเชิญร่วมกิจกรรมสภากาแฟสัญจร จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2561(ที่ ทส 1633.1/109 ลว 22 ก.พ. 2561)

72.มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้(ที่ ทส 1633.1/106 ลว 22 ก.พ. 2561)

73.ยกเลิกคำสั่งจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาป่าไม้ และหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ กรมป่าไม้(ที่ ทส 1633.1/107 ลว 22 ก.พ. 2561)

74.หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง(ที่ ทส 1633.1/105 ลว 22 ก.พ. 2561)

75.การดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฏิรูปและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายรัฐบาล ในท้องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน(ที่ ทส 1633.1/825 ลว 23 ก.พ. 2561)

76.ขอหารือการตรวจสอบรายละเอียดโครงการโอนหน่วยงาน ภารกิจ และทรัพยากรบริหารจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช (ที่ ทส 1633.1/122 ลว 26 ก.พ. 2561)

77.ขอเชิญประชุมครั้งที่ 3/2561(ที่ ทส 1633.1/908 ลว 28 ก.พ. 2561)

78. รายงานการประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 (ที่ ทส 1633.1/129 ลว 6 มี.ค. 2561)

79. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ที่ ทส 1633.3/1045 ลว 12 มี.ค. 2561)

80. ขอเชิญชวนแต่งกายชุดย้อนยุคสมัยรัชการที่ 5 (ที่ ทส 1633.1/150 ลว 12 มี.ค. 2561)

81. ขอให้สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยจากพายุฤดูร้อน ช่วงวันที่ 6-12 มีนาคม 2561  (ที่ ทส 1633.1/152 ลว 12 มี.ค. 2561)

82. รายงานการประชุมประสานความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ที่ ทส 1633.1/161 ลว 15 มี.ค. 2561)

83. การรายงานผลความก้าวหน้าจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ที่ ทส 1633.1/159 ลว 15 มี.ค. 2561)

84. การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ของกรมป่าไม้ (ปรับปรุง) (ที่ ทส 1633.1/160 ลว 15 มี.ค. 2561)

85. ซ้อมความเข้าใจกรณีการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน (ที่ ทส 1633.1/1293 ลว 26 มี.ค. 2561)

86. แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ (ที่ ทส 1633.1/194  ลว 27 มี.ค. 2561)

87. การจัดทำแผนงาน/โครงการหลักในพื้นที่ 6 ภาค (ที่ ทส 1633.1/184 ลว 26 มี.ค. 2561)

88. การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน (ที่ ทส 1633.1/186 ลว 26 มี.ค. 2561)

89. ข้อมูลผลการดำเนินงานที่สำคัญ/เรื่องเด่นของหน่วยงานในรอบสัปดาห์ (ที่ ทส 1633.1/188 ลว 26 มี.ค. 2561)

90. ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ที่ ทส 1633.1/1291 ลว 26 มี.ค. 2561)

91. ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 (ที่ ทส 1633.1/190 ลว 26 มี.ค. 2561)

92. ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดสุโขทัย และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 4/2560 ณ จังหวัดสุโขทัย (ที่ ทส 1633.1/185 ลว 26 มี.ค. 2561)

93. ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย “งานก่อสร้าง” ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 (ที่ ทส 1633.1/191 ลว 26 มี.ค. 2561)

94. ขอเชิญเข้าร่วมสัมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ (ที่ ทส 1633.1/182 ลว 26 มี.ค. 2561)

95. รายงานการประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 (ที่ ทส 1633.1/195 ลว 27 มี.ค. 2561)

96. สรุปสาระสำคัญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 (ที่ ทส 1633.1/183 ลว 26 มี.ค. 2561)

97. สรุปสาระสำคัญการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (ที่ ทส 1633.1/187 ลว 26 มี.ค. 2561)

98. ขอเชิญประชุมครั้งที่ 4/2561 (ที่ ทส 1633.1/1238 ลว 22 มี.ค. 2561)

99. ซักซ้อมแนวทางการจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกรมป่าไม้ (ที่ ทส 1633.1/1458 ลว 4 เม.ย. 2561)

100. สรุปสาระสำคัญการประชุมผู้บริหารระดับหัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 (ที่ ทส 1633.1/1459 ลว 4 เม.ย. 2561)

101. ประเพณีรดน้ำขอพรเนื่องในวันเทศกาลสงกรานต์ (ที่ ทส 1633.1/1460 ลว 4 เม.ย. 2561)

102. รายงานการประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 (ที่ ทส 1633.1/245 ลว 26 เม.ย. 2561)

103. จัดตั้งศูนย์ป่าไม้ และ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ (ที่ ทส 1633.1/1874 ลว 2 พ.ค. 2561)

104. ขอเชิญประชุมจัดทำร่างแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินการตามนโยบาย “รัฐบาลเร่งขับเคลื่อน 5 เรื่องหลัก” (ที่ ทส 1606.22/ว 12624 ลว 9 พ.ค. 2561)

105. คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐสำหรับเจ้าหน้าที่สังกัดกรมป่าไม้ (ที่ ทส 1633.1/2032 ลว 10 พ.ค. 2561)

106. ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ (ที่ ทส 1633.1/2004 ลว 9 พ.ค. 2561)

107. แต่งตั้งชุดปฏิบัติงานรุกขกรในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี (ที่ ทส 1633.1/1903 ลว 4 พ.ค. 2561)

108. แต่งตั้งคณะกรมการลดการใช้พลังงาน (ที่ ทส 1633.1/1938 ลว 7 พ.ค. 2561)

109. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ เปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศ และเครื่องใช้สำนักงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี (ที่ ทส 1633.1/1939 ลว 7 พ.ค. 2561)

110. ขอส่งจุลสารส่วนเสริมสร้างวินัย (ที่ ทส 1606.1/ว 2533 ลว 3 พ.ค. 2561)

111.รายงานการประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 (ที่ ทส 1633.1/263 ลว 18 พ.ค. 2561)

112. ขอเชิญประชุมครั้งที่ 6/2561 (ที่ ทส 1633.1/2132 ลว 18 พ.ค. 2561)

113. รายชื่อผู้ผ่านการประเมิณความรู้ความสามารถทักษะ….. (ที่ ทส 1633.1/2075 ลว 16 พ.ค. 2561)

114. ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมนาวิชาการ (ที่ ทส 1601.4/ว 2866 ลว 17 พ.ค. 2561)

115. กำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ (ที่ ทส 1601.1/8579 ลว 17 พ.ค. 2561)

116. มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ (ที่ ทส 1606.24/8649 ลว 17 พ.ค. 2561)

117.แนวทางปฏิบัติในการเสนอหนังสือราชการ (ที่ ทส 1601.1/8560 ลว 17 พ.ค. 2561)

118. ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ (ที่ ทส 1633.1/2147 ลว 18 พ.ค. 2561)

119. ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ (ที่ ทส 1607.6/ ว 8202 ลว 10 พ.ค. 2561)

120. การตีความนิยามคำว่า “ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน” ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 4  (ที่ ทส 1601.7/ ว 2883 ลว 17 พ.ค. 2561)

121. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรปริญญาตรี ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (ที่ ทส 1601.1/ ว 2775 ลว 11 พ.ค. 2561)

122. แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(ที่ ทส 1601.7/ ว 2812 ลว 15 พ.ค. 2561)

123. ขอเชิญร่วมอนุโมทนาควายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีพุทธศักราช 2561 (ที่ ทส 1601.1/ ว 2838 ลว 16 พ.ค. 2561)

124. ผลการออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปี 2561 (ที่ ทส 1601.1/ ว 2931 ลว 21 พ.ค. 2561)

125. จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสิทธิการเสนอราคาตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ที่ ทส 1601.2/ ว 8362 ลว 11 พ.ค. 2561)

126. ขอความอนุเคราะห์ซื้อแผ่น DVD เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน (ที่ ทส 1601.1/ ว 2705 ลว 10 พ.ค. 2561)

127. ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนยิตธรรม (ที่ ทส 1601.1/ ว 2872 ลว 17 พ.ค. 2561)

128. การจัดทำปฏิทินกิจกรรมของกรมป่าไม้ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (ที่ ทส 1608.4/ 8390 ลว 15 พ.ค. 2561)

129. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (Certificate in Public Procurement – CPP)(ที่ ทส 1601.4/ ว 2979 ลว 22 พ.ค. 2561)

130. บัญชีนวัตกรรมไทย (ที่ ปจ 0017.2/ ว 1565 ลว 21 พ.ค. 2561)

131. กำหนดเลขที่หนังสือออกของกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กลุ่ม ป.ย.ป. ทส.) (ที่ ทส 1601.1/ ว 2773 ลว 11 พ.ค. 2561)

132. ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปี 2561(ที่ ทส 1601.1/ ว 2776 ลว 11 พ.ค. 2561)

133. ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม (ที่ ทส 1601.4/ ว 2816 ลว 15 พ.ค. 2561)

134. ขอรับการสนับสนุนข้าราชการช่วยปฏิบัติราชการช่วยปฏิบัติราชการส่วนปลูกป่าภาคเอกชน(ที่ ทส 1601.3/ ว 2763 ลว 11 พ.ค. 2561)

135. กำหนดตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 2 (Monitoring and Evalution) ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 3 (ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว)(ที่ ทส 1633.1/ ว 2444 ลว 4 มิ.ย. 2561)

136. มาตราการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน(ที่ ทส 1606.51/ 9122 ลว 24 พ.ค. 2561)

137. ขอให้กำชับหน่วยงานในสังกัดให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ที่ ทส 1633.1/ 268 ลว 28 พ.ค. 2561)

138. ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปของสำนักบริหารกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ที่ ทส 1601.3/ ว 8964 ลว 23 พ.ค. 2561)

139. ขอส่งสำเนาหนังสือ (ที่ ทส 1601.3/ ว 3069 ลว 25 พ.ค. 2561)

140. การรายงานผลการมอบอำนาจตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.2550 (ที่ ทส 1600.9/ ว 326 ลว 22 พ.ค. 2561)

141. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร(ที่ ทส 1601.1/ ว 3022 ลว 23 พ.ค. 2561)

142. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ช่างเครื่องยนต์ และตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ที่ ทส 1607.13/ ว 8975 ลว 23 พ.ค. 2561)

143. กำหนดเลขที่หนังสือออกของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปราจีนบุรี(ที่ ปจ 0014.1/ ว 752 ลว 25 พ.ค. 2561)

144. แนวปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเองกรณีข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับต้องปรับปรุง (ต่ำกว่าร้อยละ 60 %) (ที่ ทส 1633.1/ 2466 ลว 4 มิ.ย. 2561)

145.รายงานการประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 (ที่ ทส 1633.1/297 ลว 7 มิ.ย. 2561)

146.ขอเชิญประชุมครั้งที่ 7/2561 (ที่ ทส 1633.1/2750 ลว 18 มิ.ย. 2561)

147.ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2561 (ที่ ทส 1601.3/ว 10437 ลว 11 มิ.ย. 2561)

148.การเตรียมการกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 (ที่ ทส 1633.1/325 ลว 18 มิ.ย. 2561)

149.เชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ที่ ทส 1606.23/ว2074 ลว 15 มิ.ย. 2561)

150.ขอความอนุเคราะห์สำรวจความพึงพอใจเว็ปไซต์ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิจัยป่าไม้ (ที่ ทส 1633.1/314 ลว 14 มิ.ย. 2561)

151.สรุปการสั่งการในการประชุม ครม. ครั้งที่ 22/2561 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561  (ที่ ทส 1633.1/2687 ลว 14 มิ.ย. 2561)

152.ขอส่งจุลสารส่วนเสริมสร้างวินัย (ที่ ทส 1633.1/2688 ลว 14 มิ.ย. 2561)

153.การสมัครเข้า้รับการคัดเลือก ในการศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 8  (ที่ ทส 1601.4/ว3381 ลว 12 มิ.ย. 2561)

154.มาตราการและแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  (ที่ ทส 1633.1/2544 ลว 7 มิ.ย. 2561)

155.รายงานการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม  (ที่ ทส 1633.1/2626 ลว 12 มิ.ย. 2561)

156.ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลกรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนรัฐบาลดิจิทัล  (ที่ ทส 1601.4/ว3254 ลว 6 มิ.ย. 2561)

157.รายงานติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑) (ที่ ทส 1606.32/11133 ลว 20 มิ.ย. 2561)

158.ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมนา และนิทรรศการของ สพธอ. “Future Economy and internet Governance: Big Change to Big Chance” และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน (ที่ ทส 1601.1/ว 3700 ลว 26 มิ.ย. 2561)

159.ขอเชิญร่วมบริจาคสนับสนุนงาน “วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน”(ที่ ทส 1601.1/ว 3602 ลว 22 มิ.ย. 2561)

160.แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน(ที่ ทส 1601.3/ว 3593 ลว 22 มิ.ย. 2561)

161.รางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น และนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่งดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 (ที่ ทส 1601.4/ว 3494 ลว 15 มิ.ย. 2561)

162.โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ระดับจังหวัดและหัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (ที่ ทส 1633.1/2934 ลว 22 มิ.ย. 2561)

163.ขอเชิญร่วม “กิจกรรมแบ่งปันและถ่ายทอดองค์ความรู้ของสำนักบริหารกลาง สำนักกฎหมาย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และกลุ่มตรวจสอบภายใน” (ที่ ทส 1601.4/3530 ลว 19 มิ.ย. 2561)

164.การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร “ก้าวสู่องค์การ 4.0 อย่างยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการ Big Data และนวัตกรรม”(ที่ ทส 1601.4/ว 3581 ลว 21 มิ.ย. 2561)

165.รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกขั้นตอนที่ 2 โดยสำนักงาน กพ เพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 14 (ที่ ทส 1601.3/ว 3579 ลว 21 มิ.ย. 2561)

166.ขอเชิญชวนรับชมรายการจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT 2HD)(ที่ ทส 1633.1/2875 ลว 20 มิ.ย. 2561)

167.ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 (ที่ ทส 1633.1/2876 ลว 20 มิ.ย. 2561)

168.การกำหนดอัตราค่าพาหนะในเขตท้องที่จังหวัดปราจีนบุรี(ที่ ทส 1633.1/339 ลว 28 มิ.ย. 2561)

169.การจัดทำแผน และการบริหารงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด(ที่ ทส 1633.1/3029 ลว 26 มิ.ย. 2561)

170.แนวปฏิบัติและวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กรณีการบรรจุ การย้าย การโอน การช่วยปฏิบัติราชการ การยืมตัวข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ และการลาออกจากราชการของกรมป่าไม้ (เพิ่มเติม) (ที่ ทส 1601.3/11643 ลว 27 มิ.ย. 2561)

171.ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย “งานก่อสร้าง” ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ที่ ทส 1633.1/351 ลว 2 ก.ค. 2561)

172.แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่มีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายราย หรือมีผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายราย (ที่ ทส 1633.1/350 ลว 2 ก.ค. 2561)

173. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ลงนามและชนิดหนังสือในการเสนอเรื่องเพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณา (ที่ ปจ 0017.3/ ว 1933 ลว 3 ก.ค. 2561)

174.การปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี(ที่ ทส 1601.2/11862 ลว 2 ก.ค. 2561)

175.ระเบียบกรทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการมอบอำนาจ และการใช้อำนาจของผู้รับมอบอำนาจ พ.ศ. 2561(ที่ ทส 1609.2/11902 ลว 2 ก.ค. 2561)

176.สรุปผลการสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม (Training Needs Survey) ของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ที่ ทส 1601.4/11498 ลว 26 มิ.ย. 2561)

177.ซ้อมความเข้าใจกรณีการกำหนดชื่อรายการและคุณลักษณะของประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (ที่ ทส 1601.2/11560 ลว 26 มิ.ย. 2561)

178. การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ที่ ปจ 0017.2/ ว 1872 ลว 26 มิ.ย. 2561)

179.ขอขยายเวลาส่งรายชื่อผู้สมัครรับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมป่าไม้ (ที่ ทส 1601.3/3798 ลว 29 มิ.ย. 2561)

180.การเตรียมพร้อมเพื่อยกระดับช่องทางบ้านท่าเส้น เป็นจุดผ่านแดนถาวร(ที่ ทส 1606.22/ว 1873 ลว 30 พ.ค. 2561)

181.ข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(ที่ ทส 1606.22/ว 1876 ลว 30 พ.ค. 2561)

182.ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศีกษา (ที่ ทส 1606.22/ว 1698 ลว 17 พ.ค. 2561)

183.ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 (ที่ ทส 1606.22/ว 2192 ลว 25 พ.ค. 2561)

184.สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (ที่ ทส 1606.22/ว 2002 ลว 11 มิ.ย. 2561)

185.สรุปประเด็นการประชุมคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล (คตน.) (ที่ ทส 1606.22/ว 2195 ลว 25 มิ.ย. 2561)

186.ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 (ที่ ทส 1606.22/ว 2186 ลว 25 มิ.ย. 2561)

187.การจัดตั้งศูนย์ป่าไม้ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ และให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ (ที่ ทส 1601.3/ว 12573 ลว 12 ก.ค. 2561)

188.รายงานการประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (ที่ ทส 1633.1/ว 384 ลว 19 ก.ค. 2561)

189.ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทางปฏิบัติการใช้บัญชีผ่านการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และแนวทางในการบริหารกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการกรมป่าไม้ รอบที่ ๔ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)(ที่ ทส 1633.1/ว 385 ลว 19 ก.ค. 2561)

190.ขอเชิญประชุมครั้งที่ 8/2561 (ที่ ทส 1633.1/3618 ลว 20 ก.ค. 2561)

191.บัญชีนวัตกรรมไทย (ที่ ปจ  0017.2/ว 1969 ลว 6 ก.ค. 2561)

192.ตราสัญลักษณ์กระทรวงดิจทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ที่ ปจ  0017.3/ว 183 ลว – ก.ค. 2561)

193.การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 (ที่ ปจ  0017.3/ว 2006 ลว 12 ก.ค. 2561)

194.ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการ (ที่ ปจ  0017.3/ว 1932 ลว 9 ก.ค. 2561)

195.ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่างๆตามกฎหมายและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี (ที่ ทส 1601.1/ว 4005 ลว 9 ก.ค. 2561)

196.สรุปแนวทางการใช้ป้ายกิจกรรมในการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ (ที่ ปจ  0017.2/ว 2024 ลว 12 ก.ค. 2561)

197.ขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์และสนับสนุนน้ำดื่ม โอท็อป ไลฟ์สไตล์ (Otop Lifestyle) (ที่ ทส 1601.1/ว 4112 ลว 16 ก.ค. 2561)

198.รายงานการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 (ที่ ทส 1601.1/ว 3951 ลว 6 ก.ค. 2561)

199.รายงานข้อมูลป้อนกลับ (Feedback Report) การตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 ประจำ ปี พ.ศ.2561 (ที่ ทส 1600.9/ว 12425 ลว 11 ก.ค. 2561)

200.ขอความร่วมมือเผยแพร่และจำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 (ที่ ทส 1601.1/ว 4006 ลว 7 ก.ค. 2561)

201.การกำหนดให้โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ (ที่ ทส 1601.2/ว 13034 ลว 8 ก.ค. 2561)

202.ขอส่งสำเนาหนังสือ (ที่ ทส 1601.4/ว 4212 ลว 20 ก.ค. 2561)

203.แก้ไขปรับปรุงคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และ คณะทำงานโครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย(ที่ ทส 1633.5/3584 ลว 18 ก.ค. 2561)

204.ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เรื่องการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี (ที่ ทส 1601.2/ว 13497 ลว 26 ก.ค. 2561)

205.กำหนดการตรวจสุขภาพติดตามผลการรักษาประจำรอบ 4 เดือน (ที่ ทส 1601.1/ว 4233 ลว 23 ก.ค. 2561)

206.บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ สดุดีจอมราชา (ที่ ทส 1633.1/3742 ลว 31 ก.ค. 2561)

207.การสรรหาและเลือกพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ที่ ทส 1633.1/3665 ลว 23 ก.ค. 2561)

208.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ที่ ทส 1633.1/3667 ลว 23 ก.ค. 2561)

209.นายเถลิงเดช กาบคำ ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการส่วนกำหนดเขตที่ดินป่าไม้ ถึงแก่กรรม (ที่ ทส 1601.1/ว 4712 ลว 16 ส.ค. 2561)

210.ขอส่งจุลสารส่วนส่งเสริมสร้างวินัย (ที่ ทส 1601.6/ว 4614 ลว 14 ส.ค. 2561)

211.หลักเกณฑ์การใช้เพลง “สดุดีจอมราชา”(ที่ ทส 1601.1/ว 4722 ลว 16 ส.ค. 2561)

212.แก้ไขกำหนดการตรวจสุขภาพติดตามผลการรักษาประจำรอบ 4 เดือน(ที่ ทส 1601.1/ว 4671 ลว 14 ส.ค. 2561)

213.ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 เรื่อง(ที่ ทส 1601.1/ว 4453 ลว 6 ส.ค. 2561)

214.การกำหนดหลักเกณฑ์แนวทางเกี่ยวกับการได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ ตามระเบียบ บทช เกินกว่า 4 ครั้ง (ที่ ทส 1601.3/ว 4481 ลว 6 ส.ค. 2561)

215.ขอความร่วมมือส่งเสริมการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ(ที่ ทส 1601.1/ว 4560 ลว 7 ส.ค. 2561)

216.ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลังประจำปี 2561 (ที่ ทส 1601.1/ว 4454 ลว 6 ส.ค. 2561)

217.ขอความอนุเคราะห์เสนอการตรวจสุขภาพประจำปี งบประมาณ  2561

218.การจัดซื้อเสื้อที่ระลึกงานกาชาดประจำปี 2561 (ที่ ทส 1601.1/ว 4576 ลว 10 ส.ค. 2561)

219.ขอส่งสำเนาแผนแม่บทการพัฒนาโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคการเกษตร พ.ศ.2560-2564 (ที่ ทส 1606.22/ว 2562 ลว 24 ก.ค. 2561)

220.ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 (ที่ ทส 1606.22/ว 2336 ลว 27 มิ.ย. 2561)

221.ขอส่งสรุปผลการประชุมหารือ แนวทางการดำเนินงานภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 (ที่ ทส 1606.22/ว 2323 ลว 4 ก.ค. 2561)

222.สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2  (ที่ ทส 1606.22/ว 2321 ลว 4 ก.ค. 2561)

223.แผนการคลังระยะปานกลาง (ปีงบประมาณ 2562-2564) และกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 (ที่ ทส 1606.22/ว 2324 ลว 4 ก.ค. 2561)

224.ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (ที่ ทส 1606.22/ว 2268 ลว 29 มิ.ย. 2561)

225.ขอมอบหนังสือ (ที่ ทส 1606.22/ว 2445 ลว 16 ก.ค. 2561)

226.รายงานการประชุมการเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ขั้นกรรมาธิการ (ที่ ทส 1606.23/ว  2385 ลว 10 ก.ค. 2561)

227.ขอส่งแผนยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ระยะ 20 ปี พ.ศ.2560 -2579 (ที่ ทส 1606.21/ว  2537 ลว 20 ก.ค. 2561)

228.กรณีตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน เรื่องที่ 4 การละเมิดลิขสิทธิ์ (ที่ ทส 1600.7/ว 58 ลว 6 ส.ค. 2561)

229.โปรดลงนามในหนังสือรับรองแสดงความประสงค์ในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  (แบบ คอบช.4) (ที่ ทส 1607.8/  1402 ลว 12 ก.ค. 2561)

230.ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 เรื่อง (ที่ ทส 1601.1/ว  4114 ลว 16 ก.ค. 2561)

231.รายงานการประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ (ที่ ทส 1633.1/445 ลว 16 ส.ค. 2561)

232.ขอเชิญประชุมครั้งที่ 9/2561 (ที่ ทส 1633.1/4144 ลว 23 ส.ค. 2561)

233.รายงานการประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ (ที่ ทส 1633.1/๕๓๕ ลว ๒๐ ก.ย. 2561)

234.ปรับปรุงและประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ ๖ ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และหมวดที่ ๗ ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา เพิ่มเติม (ที่ ทส 1633.1/๕๐๖๓ ลว ๓ ต.ค. 2561)

235.ให้ข้าราชการรักษาตำแหน่ง (ที่ ทส 1633.1/๕๑๘๙ ลว ๑๐ ต.ค. 2561)

236.รายงานการประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ (ที่ ทส 1633.1/๕๘๕ ลว ๑๖ ต.ค. 2561)

237.ขอเชิญประชุมครั้งที่ 11/2561 (ที่ ทส 1633.1/5490 ลว 29 ต.ค. 2561)

238.แจ้งสถานที่ทำการ/ช่องทางการติดต่อศูนย์ป่าไม้นครนายก

239.แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสืบสวนข้อเท็จจริง

240.มอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทน

241.การพิจารณาแผนปฏิรูปองค์การของกรมป่าไม้

242.ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561

243.ขอส่งรายงานแจ้งผลการเลือกสถานพยาบาล

244.ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ และ การปฏิรูปประเทศ

245.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และกำหนดการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

246.บัญชีนวัตกรรมไทย

247.กรณีตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน เรื่องที่ 5 ความเป็นธรรมในการให้บริการ

248.สรุปผลการเข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2561

249.ทุนรัฐบาลอินเดียภายใต้ ITEC Programme และ TCS of Colombo Plan

250.บัญชีนวัตกรรมไทย

251.แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินีพระบรมวงศานุวงษ์ และพระราชวงศ์ สำหรับข้าราชการฝ่ายพลเรือน

252.ขยายเวลาการเปิดรับสมัครประชาชนจิตอาสา โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

253.สรุปการประชุมชี้แจงและติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

254.แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน สายงานเจ้าพนักงานป่าไม้

255.ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจพฤติกรรมการออกกำลังกาย  และเล่นกีฬาของคนไทยแบบ Online

256.ขอความร่วมมือในการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2561

257.การดำเนินงานเพื่อสนับสนุนงานจิตอาสา

258.มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ตรวจและติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงาน และมอบหมายเขตตรวจราชการให้ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ รับผิดชอบ

259.ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

260.ขอหารือการทำไม้ที่ถูกโค่นล้มและเสียหายเนื่องจากวาตภัยในพื้นที่สถานีวนวัฒนวิจัยเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

261.มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ตรวจและติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงาน และมอบหมายเขตตรวจราชการให้ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ รับผิดชอบ

262.สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกรมป่าไม้ให้พร้อมสู่ระบบราชการ 4.0

263.ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีคู่สัญาแปรสภาพนิติบุคคล

264.ขอส่งสำเนาหนังสือ

265.ขอส่งกำหนดพื้นที่การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ

266.สรุปรายงานการประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครรางวัล United Nations Public Service Awards 2019

267.แจ้งการใช้งานรหัสสินค้าและบริการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

268.ขอเชิญเข้าร่วมชุดกิจกรรม เรื่อง โอโซน เรื่องของเรา

269.การกำหนดให้งานบริการทางวิชาการหรือการวิจัยของมูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการโดยสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

270.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2561

271.ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs Test of English Skills (DIFA TES)

272.ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม

273.ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร การปฏิบัติงานสารบรรณภาครัฐ และการเขียนหนังสือราชการเชิงบูรณาการ รุ่นที่ 3

274.ขอเชิญสมัครเข้าร่วมหลักสูตรนานาชาติ สำหรับผู้นำรุ่นใหม่ (TIJ Workshop for Emerging Leaders)

275.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

276.ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้นำด้านการป่าไม้ ระดับต้น รุ่นที่ 4 และ หลักสูตร ผู้นำด้านการป่าไม้ ระดับกลาง รุ่นที่ 3

277.แจ้งย้ายที่ทำการใหม่ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

278.ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา หัวข้อเรื่อง เจาะลึกการเงินการคลังภาครัฐ

279.ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษย์ศาสตร์

280.ขอส่งสำเนาหนังสือ

281.รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) 2561

282.แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และสรุปผลการดำเนินงานสิทธิมนุษยชนที่สำคัญของประเทศไทย

283.ข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวทางการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

284.ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561

285.ขอเสนอการตรวจสุขภาพประจำปี 2562

286.ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

287.ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบุคลากรด้านไอที (หลักสูตรวิทยาการคำนวณ และสารสนเทศศาสตร์)

288.หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม)

289.มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

290.รายงานการประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ (ที่ ทส 1633.1/๖๕๑ ลว ๑๙ พ.ย. 2561)

291. ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561

292. มาตรการป้องกันการทุจริตเพื่อแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิในที่ดินโดยมิชอบ

293. มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)

294. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการประชุมเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และแนวทางการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

295.ขอเชิญประชุมครั้งที่ 12/2561 

296. นายสมชาย จันทะเสน เสียชีวิต

297.รายงานการประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ (ที่ ทส 1633.1/๗๒๖ ลว ๑๙ ธ.ค. 2561)

298.กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ที่ ทส 1633.1/๗๓๐ ลว ๒๐ ธ.ค. 2561)

299.ขอเชิญชวนบริจาคหนังสือเพื่อสร้างห้องสมุดให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร (ที่ ทส 1601.1/ว 104 ลว 9 ม.ค. 2562)